Енциклопедия Дарителството

Автори

Проф. д.и.н. Веска Николова, Институт за исторически изследвания при БАН. Проявява научни интереси в областта на новата българска история – политически партии и движения, история на местната и централна власт, на монархическия институт, вътрешна и стопанска политика на страната, развитие на гражданското общество. Автор на няколко монографични изследвания, на десетки статии и студии, съставител (самостоятелно и в колектив) на документални сборници.
Ръководител на екипа, създал Енциклопедията, съставител и научен редактор на изданието, автор на енциклопедични статии.

Доц. д-р Росица Стоянова, Институт за исторически изследвания при БАН. Работи по проблемите на историята на Третата българска държава – партийно-политическа система, история на местната и централна власт, вътрешна и стопанска политика, развитие на благотворителното дело и на гражданските организации. Автор на няколко монографични изследвания, на статии и студии, публикувани в научната периодика и в специализирани издания, съставител (самостоятелно и в колектив) на документални сборници.
Ръководител на екипа, създал Енциклопедията, съставител и научен редактор на изданието, автор на енциклопедични статии.

Д-р Калинка Анчова, Централен държавен архив. Научните й интереси са в теоретичното и приложно поле на архивистиката и в областта на новата българска история. Автор и съставител на енциклопедични и справочни изследвания, учебни пособия, документални сборници (в колектив) и на десетки статии, студии и методически разработки.
Автор на статии в Енциклопедията.

Д-р Милена Тодоракова, Държавна агенция “Архиви”. Съставител (самостоятелно или в съавторство) на 15 сборника и на десетки документални публикации в научната периодика. Автор на научно-методически разработки и изследвания за историята на архивите и археографията в България, за архива на Васил Левски, по различни проблеми на новата българска история.
Автор на статии в Енциклопедията.

Цветана Величкова, Научен архив на БАН. Научните й интереси са в областта на архивистиката и архивознанието. Съставител (самостоятелно или в екип) на документални издания. Автор на публикации в научни сборници, в периодични издания, посветени на историята на Българската академия на науките, на отделните й звена.
Автор на статии в Енциклопедията.

Дивна Гоцева, Институт за исторически изследвания. Изследователските й интереси са съсредоточени в областта на новата българска история. Автор на публикации, посветени на национално освободителните борби на македонските и тракийски българи, на развитието на гражданското общество.
Автор на статии в Енциклопедията.

Доц. д-р Елена Харбова. Дълги години работи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, ръководител на Български исторически архив. Специалист в областта на българската възрожденска история, изворознанието и архивистиката. Автор на монографии, студии и статии.
Автор на статии в Т. 1-2 на Енциклопедията.

Д-р Иван Шипчанов. Работи по проблемите на военното дело и неговите дейци, национално освободителните борби на българския народ, Публикува монография и статии, посветени на историята на българския периодичен печат.
Автор на статии в Т. 1-2 на Енциклопедията.

Проф. д.и.н. Тодор Петров, Военна академия „Г. С. Раковски”. Изследванията му са в областта на военната история, национално освободителните борби на македонските и тракийски българи, българския национален въпрос, фалеристиката. Автор на няколко монографии, на десетки студии и статии.
Автор на статии в Т. 2 – 3 на Енциклопедията.