Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ГЕОРГИ БОЖКОВ”

“Д-Р ГЕОРГИ БОЖКОВ”

Дарител е ГЕОРГИ БОЖКОВ ИВАНОВ (окт. 1873 – 25 февр. 1942). Роден в с. Свежен, Карловска околия. Живее и умира в Пловдив.
На 12 ноем. 1941 г. прави завещание, с което предоставя на училищните нас­тоятелства в родното си с. Свежен и в Асеновград по 100 хил. лв. за образуване на два фонда, които да носят неговото име.

ФОНД № 1 “Д-Р ГЕОРГИ БОЖКОВ”
(при училищното настоятелство в с. Свежен)

Волята на д-р Г. БОЖКОВ е всяка година за “видни празници” от лихвите да се купуват дрехи, обувки и всичко необходимо за най-бедните деца. На 10 апр. 1942 г. училищното настоятелство приема дарението и изработва правилник за управлението и използването на фонда, утвърден от МНП на 9 юли с.г. Съгласно правилника завещаната сума от 100 хил. лв. се внася в БЗКБ и с приходите от нея се подпомагат бедни, добри по поведение и успех ученици, определени от учителския съвет. Управлението на фонда се възлага на училищното настоятелство.

ФОНД № 2 “Д-Р ГЕОРГИ БОЖКОВ”
(при училищното настоятелство в Асеновград)

Д-р Г. БОЖКОВ формулира предназначението на този фонд аналогично на предшестващия. На 4 май 1942 г. училищното настоятелство приема дарението и изработва правилник, утвърден от МНП на 9 юли с.г. Правилникът предвижда фондът да е юридическа личност със свой печат и всички права по Закона за юридическите лица. Управлението му се възлага на настоятелство, начело с председателя на училищното настоятелство и членове – средищният директор и архиерейският наместник. В началото на всяка учебна година то определя на кои празници и на колко ученици от основните училища в Асеновград да се окаже подкрепа от фонда, като им се купят дрехи, обувки и др. А след това съгласувано с главните учители на тези училища, както и с директорите на прогимназиите в града се уточняват конкретно имената на най-бедните ученици, които се нуждаят от помощ. Регламентирано е капиталът на фонда от 100 хил. лв. заедно с евентуалните нови дарения и волни пожертвувания от други лица да се вложат в облигации в БНБ.
Други данни за тези два фонда не са намерени.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 32, л. 1–17; Юг, № 6895, 26 февр. 1942. (К. Анчова)

Тагове

Назад