Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ И МАРИЙКА Д-Р БУРОВА”

“Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ И МАРИЙКА Д-Р БУРОВА”

Дарители са съпрузите ИЛАРИОН А. БУРОВ (вж. “Д-р Иларион А. Буров” – фонд) и МАРИЙКА БУРОВА (неизв.) – общественичка, член на настоятелството на Женското д-во “Добродетел” в Русе.

ФОНД № 1 “Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ И МАРИЙКА Д-Р БУРОВА”
(при Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис”)

Фондът е създаден с протокол от 18 ян. 1921 г. на учителския съвет при Русенската мъжка гимназия. За начален капитал служат дарените на гимназията от ИЛ. и М. БУРОВИ 10 хил. лв.* По волята на дарителите лихвите от него са предназначени за учебници, които учителският съвет да раздава на бедни ученици. За увеличаване на капитала на 14 дек. 1922 г. двамата съпрузи добавят нови 10 хил. лв., а на 23 ноем. 1927 г. още 30 хил. лв. и той нараства на 50 хил. лв. Средствата са вложени в ценни книжа и се съхраняват в БНБ – Русе. Към 1 ян. 1937 г. лихвите възлизат на 1494 лв.
Дейността на фонда е регламентирана с общ правилник за благотворителните фондове при гимназията, приет от учителския съвет на 23 ноем. 1937 г. и утвърден от МНП на 22 ян. 1938 г. Неговото управление се осъществява от учителския съвет.
Други данни за фонда не са установени.

ФОНД № 2 “Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ И МАРИЙКА Д-Р БУРОВА”
(при СУ)

На 20 ноем. 1923 г. ИЛ. и М. БУРОВИ даряват на СУ 50 хил. лв. в облигации за образуване на фонд на тяхно име. За да поощрят младото българско медицинско образование**, те се разпореждат лихвите от него да се използват за премии за най-доброто съчинение по медицина, написано в България през годината от възпитаник на Медицинския факултет. Възлагат на комисия с председател ректорът на СУ и поименно посочените членове: Иван Д. Буров, проф. Васил Моллов, проф. Владимир Алексиев и проф. Методи Попов, да определя отличилите се трудове и техните автори.
На 28 ноем. с.г. АС приема дарението и решава при СУ да се създаде фонд на името на дарителите. На 16 ян. 1929 г. е приет неговият правилник. Тъй като проф. М. Попов става пълномощен министър в Берлин (17 дек. 1923 – 1 авг. 1931), вместо него в комисията е включен деканът на Медицинския факултет. С изключение на ректора и декана, които всяка година се променят, останалите членове са постоянни и съгласно правилника, ако някой от тях почине или се откаже, членовете на факултета избират негов заместник. Предвижда се премията да се връчва на промоцията на новите лекари.
През 1925 г. капиталът на фонда е 53 250 лв., през 1933 г. – 83 225 лв., през 1939 г. – 92 279 лв., през 1943 г. – 104 286 лв. От неговите лихви награди получават: д-р А. Хаджийолов (3600 лв.) – за 1929 г.; д-р В. Цончев (3200 лв.) – за 1932 г.; д-р Вл. Томов (3500 лв.) – за 1934 г.; д-р Т. Гоцев (3500 лв.) – за 1935 г.; д-р Д. Стоилов (3500 лв.) – за 1936 г.; д-р М. Шипковенски (3500 лв.) – за 1938 г.; доц. д-р Гоцев (3 хил. лв.) – за 1941 г.
В нач. на юни 1943 г. АС прехвърля управлението на фонд “Д-р Иларион А. Буров и Марийка д-р Бурова” на фонд “Цар Борис III”, като запазва самостоятелното му предназначение.
Фондът съществува до 9 февр. 1952 г., когато капиталът му е внесен в държавния бюджет.

ФОНД № 3 “Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ И МАРИЙКА Д-Р БУРОВА”
(при МНП за русенското сиропиталище “Царица Елеонора”)

На 1 дек. 1924 г. ИЛ. и М. БУРОВИ в желанието си да подпомогнат “някои от нещастните синове и дъщери на гражданите от Русенски окръг, които оставиха костите си по разните краища на многострадалната и окастрената ни родина за осъществяване на идеалите ѝ за прибиране в своите предели племето си”, даряват на МНП 50 хил. лв. в облигации за образуване на фонд на тяхно име. Лихвите от него са за награда на най-добрия по успех и поведение възпитаник на Русенското окръжно сиропиталище “Царица Елеонора”***, в което след 1918 г. намират подслон сираци на участници във войните. Условието, което поставят, е сумата да не се дава на ръка, а да се внесе в спестовна книжка за капитализиране и когато той напусне сиропиталището или стане пълнолетен, да му се връчи. Предлагат едната година наградата да се дава на момче, на следващата – на момиче, и т.н., като едно и също дете не може да я получава два пъти. Преценката се прави от комисия с председател русенският окръжен управител и членове: председателят на Русенското женско благотворително д-во “Добродетел”, председателят на Русенската окръжна постоянна комисия, директорът на сиропиталището и Атанас Н. Буров от Русе. В случай че сиропиталище “Царица Елеонора” се закрие, годишната премия се прехвърля в полза на друго благотворително дружество в Русе, определено от МНП.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 6 дек. 1924 г. и е включен във фонд “Завещатели и дарители”. Към 1 септ. 1933 г. капиталът му е 51 456 лв., към 1 ян. 1939 г. – 60 249 лв., към 1 ян. 1946 г. – 63 208 лв. Годишната лихва от него за периода 1934–1946 г. варира ок. 3 хил. лв. и редовно се превежда на сиропиталището. Мотивите за всяко наградено дете са “много добър успех, примерно поведение, добри патриотични чувства и особена преданост за доброто на пансиона”.

ФОНД № 4 “Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ И МАРИЙКА Д-Р БУРОВА”
(при МНП за русенското старопиталище)

На 12 окт. 1925 г. ИЛ. и М. БУРОВИ даряват нови 50 хил. лв. в облигации за образуване при МНП на още един фонд на тяхно име. Лихвите от него са предназначени за откритото през 1924 г. от Женското благотворително д-во “Добродетел” старопиталище в Русе и служат за закупуване на бельо на старите хора. Съгласно волята им, ако старопиталището престане да съществува, приходите от фонда се пренасочват от МНП към някое друго “човеколюбиво” дружество в Русе.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 19 окт. 1925 г. и е включен във фонд “Завещатели и дарители”. Към 1 септ. 1933 г. капиталът му възлиза на 61 685 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 86 446 лв., към 1 ян. 1946 г. – на 94 772 лв. Пропорционално с увеличението на фонда нарастват и лихвите, които през 1933 г. са 3 хил. лв., а през 1946 г. – 5 хил. лв., и редовно се изпращат на старопиталището. М. Бурова, която е и член на настоятелството на д-во “Добродетел”, следи за изразходване на средствата. С нейно съгласие те се използват и за закупуване на горно облекло.
Със заповед на МНП от 27 март 1947 г. двата едноименни фонда при министерството се обединяват в един. През 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет той е закрит.

ЦДА, ф. 177 к, oп. 4, а.е. 83, л. 1–4; а.е. 200, л. 1–129; а.е. 458, л. 60–68, 120–127; ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 120, л. 1–139; оп. 14, а.е. 1, л. 5; ГСУ. Офиц. отдел, 1924/1925, с., 1926, с. 19; ГСУ. Офиц. отдел, 1933/1934, C., 1935, с. 20; ГСУ. Офиц. отдел, 1938/1939, C., 1940, с. 106; ГСУ. Офиц. отдел, 1942/1943, C., 1944, 162–163. (К. Анчова)

Тагове

Назад