Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”

“Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”

Дарител е ПЕТЪР ТОДОРОВ КОЗАРОВ (25 март 1873 – 30 апр. 1957) – ботаник, агроном и стопански деец. Роден в Сливен. Завършва Сливенската мъжка гимназия (1892) и естествени науки с докторат в Лайпциг (1896). Учител по ботаника в Пловдивската мъжка гимназия (1897–1899); асистент в Ботаническия институт на СУ (1899–1901); учител в Софийската мъжка гимназия (1901–1903). Започва работа в МТЗ, специализира фитопатология и земеделско опитно дело в Германия, Франция и Италия (1903–1905). След завръщането си в България (1905) е назначен за управител на новооткритата Земеделска опитна станция в Образцов чифлик край Русе, а през 1910 г. е преместен за директор на Централния земеделско-изследователски институт в София. В края на с.г. е командирован в чужбина да проучи земеделските застраховки, след което става началник отделение на застраховки срещу градушка при новосъздадената БЦКБ, а по-късно – администратор в застрахователния отдел, където работи 20 години. Член на Дружеството за практическа ботаника в Берлин.

ФОНД № 1 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Първа софийска девическа гимназия)

П. КОЗАРОВ дарява средства за създаване на фонд в памет на трагично загиналата през 1929 г. учителка по математика Стефка Димитриева, секретар-касиер на създадения от него Родителски комитет към Първа софийска девичес­ка гимназия, където учи неговата дъщеря. По решение на учителския съвет от него ежегодно се дава награда на абитуриентка, която притежава “благородните качества на покойната”. Капиталът на фонда е вложен в БЗКБ. През 1936 г. той възлиза на 32 076 лв., към юли 1937 г. – на 30 687 лв., към юли 1943 г. – на 33 601 лв. През 1936 г. награди са дадени на Анка Манчева (500 лв.) и Елена Сотирова (650 лв.); през 1937 г. – по 500 лв. на Люба Игнатова, Мария Тошева и Блага Трифонова; през 1942 г. – по 500 лв. на Лиляна Захариева и Недялка Ковачева; през 1943 г. – една награда от 500 лв. на Мария Чичикова.

ФОНД № 2 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Сливенската мъжка гимназия “Д. П. Чинтулов”)

По повод 40-годишнината от завършването на гимназията от 1932 г. П. КОЗАРОВ започва да дава ежегодна награда от 1000 лв. на проявил се ученик в конкурса по красноречие, провеждан между зрелостниците на Сливенската мъжка гимназия “Д. П. Чинтулов”. Десет години по-късно, във връзка с отбелязването на 50-годишнината от завършването на гимназията, с писмо от 25 ноем. 1941 г. той съобщава на директора, че за да осигури завинаги наградата от 1000 лв., дарява 20 хил. лв., внесени в БНБ, София, за образуване на фонд на негово име. Прилага и проект за правилник на фонда. “Надявам се – пише той, – че с тоя мой скромен дар аз допринасям за едно полезно за страната ни дело, което ще събужда интерес и насърдчение към ораторското изкуство, тъй високо ценено още в дълбоката класическа древност, а за жалост така слабо или дори никак незастъпено в нашите учебни заведения.”
На 27 дек. 1941 г. учителският съвет приема Правилник за управление на фонда, който влиза в сила след утвърждаването му от МНП на 7 март 1942 г. Фондът се управлява от учителския съвет. Съгласно волята на дарителя капиталът се влага винаги в облигации от български държавни заеми. Целта му е от лихвите да се дава ежегодно, в края на учебната година, награда в размер на 1000 лв. на завършил зрелостник, победител при публично състезание в конкурса по красноречие. Ако през някоя година не се дава награда, сумата се прибавя към капитала. В Правилника са уточнени условията за провеждането на конкурса – участват завършилите абитуриенти с теми от материала, който се изучава по литература, история, философия, биология или други науки. Темите се развиват и възпроизвеждат устно след 24 часа пред комисия, съставена от съответните преподаватели и директора. Всеки кандидат е длъжен да издекламира и стихотворение с патриотичен характер, предварително прегледано и одобрено от комисията. Изборът става от комисията с тайно гласуване и подлежи на одобрение от учителския съвет.

ФОНД № 3 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Сливенската мъжка гимназия “Д. П. Чинтулов”)

С друго свое дарение П. КОЗАРОВ образува фонд при Сливенската мъжка гимназия с цел даване на награди на ученици, завършили 5. и 8. клас, “които са се проявили в благовъзпитание”. Предоставеният първоначален капитал от 20 хил. лв. е приет на 11 март 1943 г. от учителския съвет, който избира комисия за изработване правилник на фонда.

ФОНД № 4 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Сливенската мъжка гимназия “Д. П. Чинтулов”)

През 1946 г. по повод 50-годишнината от завършване на висшето си образование П. КОЗАРОВ прави ново дарение на гимназията, с което осигурява ежегодна награда на първенеца от абитуриентите при годишния акт.

ФОНД № 5 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Сливенския общинския съвет)

През 1941 г. Общинският съвет в Сливен получава сумата 1000 лв. от П. КОЗАРОВ, предназначена за награждаване на най-сполучливия труд (списание, брой, статия), написан през годината, върху стопанското и социалното развитие и подобрението на града. Преценката на премирания труд се извършва от комисия, в която влизат представители на общината, БЗКБ и Икономическото дружество.

ФОНД № 6 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Сливенския общински съвет)

За Сливенския общински съвет П. КОЗАРОВ прави и друго дарение от 2 хил. лв. и облигации от БДЗ (1941 ) на стойност 20 хил. лв. за създаване на фонд “Награди за инициативи”. Тъй като фондът не изпълнява своето предназначение, по негова молба Временната управа на общината с решение от 6 юли 1948 г. прехвърля фонда към Сливенската мъжка гимназия за отпускане на награди на бедни и способни ученици.

◊ ◊ ◊

На 31 авг. 1943 г. П. КОЗАРОВ прави дарение в размер на 100 хил. лв. на МЗДИ. С Постановление на МС от 10 септ. 1943 (одобрено от XXV ОНС) е разрешено на Министерството да приеме дарението и да го използва съгласно волята на дарителя за образуване на два фонда към МЗДИ.

ФОНД № 7 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Централния земеделско-изследователски институт в София)

С 60 хил. лв. от общата дарена сума се образува фонд при Централния земеделско-изследователски институт в София. Лихвите са предназначени за ежегодна награда на най-добрия научен труд, който допринася за бързото подобрение и увеличение на дохода от българското земеделско стопанство, публикуван от Централния земеделско-изследователски институт в София. Приет е правилник, утвърден от МЗДИ.

ФОНД № 8 “Д-Р ПЕТЪР КОЗАРОВ”
(при Земеделската опитна и контролна станция
в Образцов чифлик край Русе)

С 40 хил. лв. от дарената през 1943 г. обща сума (100 хил. лв.) на МЗДИ се образува фонд “Д-р П. Козаров” при Земеделската опитна и контролна станция в Образцов чифлик при Русе. Лихвите се дават ежегодно като награда на най-доб­рия научен труд, който допринася за бързото подобрение и увеличение на дохода от българското земеделско стопанство, публикуван от Земеделската опитна и контролна станция в Образцов чифлик край Русе. Приет е правилник, утвърден от МЗДИ.
Други данни за учредените фондове не са открити.

ЦДА, ф. 173 к. oп. 6, а.е. 2933, л. 1–10; ф. 177 к, оп. 7, а.е. 155, л. 1–9; ДА–София, ф. 495 к, оп. 1, а.е. 10, л. 36, 57, 133–135, 204–207: а.е. 11, л. 9, 138–139, 296; ДА–Сливен, ф. 93 к, оп. 2, а.е. 10, л. 34, 62; ф. 616, оп. 1, а.е. 23, л. 69; Козаров, П. Моят живот и дейност 1873–1937 г. С., 1937; Козаров, П. Научната и обществено-културната ми дейност през моя живот според оценка на външни лица. С., 1949, с. 39; Алманах на СУ 1888–1928. С., 1929, 360–361; Изток (Сливен), № 272, 26 май 1940; № 278, 27 юли 1940; № 316, 3 авг. 1941; № 396–397, 13 ноем. 1943; ЕБ. Т. 3, с. 472. (M. Tодоракова)

Тагове

Назад