Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР ПЕТРОВ-КОВАЧ”

“ДИМИТЪР ПЕТРОВ-КОВАЧ”

Дарител е ДИМИТЪР ПЕТРОВ-КОВАЧ (26 окт. 1850 – 7 март 1935) – учител, адвокат. Роден в Сопот, Ловешко. Начално образование получава в родното село, след това учи в Ловеч и следва 5 години в Медицинското училище в Цариград. Учител в Ловеч, с. Гложене, Тетевенско, с. Торос, Луковитско, и Тетевен; чиновник в МВнРИ, а след 1885 г. – мирови съдия в Тетевен, Силистра и Враца; от 1895 г. е адвокат в Тетевен. През 1919 г. се преселва в с. Гложене, след това се оттегля в Гложенския манастир “Св. Георги”, а последните години от живота си прекарва в с. Ябланица (дн. град). Преводач на педагогическа литература от френски език; през 1920 г. създава в Тетевен Търговско-индустриално АД “Вита”. Основател, благодетел и почетен председател на Ученолюбивото д-во “Съгласие” в Тетевен. Умира в Ябланица.
От 1901 до 1932 г. Д.Петров-Ковач прави няколко големи дарения, с които се учредяват 3 фонда в полза на Ученолюбивото д-во “Съгласие” в Тетевен.

ФОНД № 1 “БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД “КОВАЧ” ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА ГРАДА ТЕТЕВЕН”
(при Ученолюбивото д-во “Съгласие” в Тетевен)

На 1 ян. 1901 г. Д. Ковач дарява на Ученолюбивото д-во “Съгласие” – Тетевен 15 015 лв., вложени в Тетевенската земеделска каса. Средствата са предназначени за тетевенското градско читалище с цел доставяне на книги, списания и вестници за библиотеката и читалнята; изплащане заплатите на секретар-библиотекаря и други служители; закупуване на мебели, канцеларски потреби, подвързване на книги, отопление и осветление. Волята му е през 1901 г. да бъдат изразходвани 300 лв. от лихвите, като всяка година размерът на разходите се увеличава с по 50 лв., а останалата част от годишните лихви се капитализира, докато капиталът нарасне до 20 хил. лв.
С писмо до МНП от 1 март 1921 г. Д.П.-Ковач уведомява за направено допълнително дарение, като запазва целите, определени през 1901 г. За да послужи за развитието на просветата и културата в Тетевен и да помогне дейността на ученолюбивото д-во “Съгласие” в града “по умственото и нравствено развитие на членовете му и другите граждани”, той дарява 80 хил. лв. (акции на Търговско-индустриалното АД ,,Вита” – Тетевен), които да се слеят с дарените през 1901 г. 20 хил. лв. От общата сума (100 хил. лв.) да се образува фонд, управляван от дружеството по правилник, утвърден от МНП. Могат да се изразходват само приходите на фонда, набирани от годишните лихви, от гарантираните 4 % от годишната чиста печалба на д-во “Вита” и от годишни дивиденти.
Дарението е прието на извънредно дружествено заседание на 13 март 1921 г. Настоятелството на дружеството издава заповед от 14 март с.г. и учредява “Благотворителен фонд “Ковач” за просвета и култура на града Тетевен”. Заповедта задължава дружеството да изпълни условията на дарението и да изработи правилник за управлението на фонда съгласно волята на дарителя. Със заповед на министъра на народната просвета от 13 апр. 1921 г. е утвърден подготвеният правилник, според който фондът се управлява от настоятелството и от проверителната комисия на Ученолюбивото д-во “Съгласие”. Главният надзор се упражнява от годишното събрание, което в края на всяка година изслушва отчета на настоятелството и на проверителната комисия за положението на фонда. Дружеството поема задължението да отпуска средства на дарителя всяка година (до края на живота му) от приходите на фонда за издръжка и изплащане на дълговете му.

ФОНД № 2 “БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД “КОВАЧ”
ЗА ИЗДРЪЖКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА БЕДНИ ТЕТЕВЕНСКИ УЧЕНИЦИ И УЧЕНИЧКИ – СИРАЦИ”
(при Ученолюбивото д-во “Съгласие” в Тетевен)

В първите дни на 1923 г. Д. Ковач дарява като новогодишен подарък на д-во “Съгласие” 100 акции на АД “Вита” (с номинална стойност 100 хил. лв.) за подпомагане на бедни деца, останали сираци от войните. Съгласно волята му и този фонд се управлява от д-во “Съгласие”. От приходите на капитала се издържат като стипендианти най-малко 6 ученици (подбрани от представените списъци на бедни сираци) до завършване курса на учение в Тетевен.
На 8 ян. 1923 г. Общото събрание на дружеството тържествено приема дара и провъзгласява първите избрани стипендианти.
През 1930 г. със средства от фонда са изработени ученически униформи и обувки на 5 възпитаници за ок. 4 хил. лв. През 1931 г. са поръчани нови дрехи на стойност ок. 3–4 хил. лв.

ФОНД № 3 “БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД “КОВАЧ”
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕТЕВЕНСКАТА МЛАДЕЖ С ИЗГЛЕДИ
ОТ СВЕТЛИВИ КАРТИНИ, НАУЧНИ И СВЕТСКИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ГРАЖДАНИ”
(при Ученолюбивото д-во “Съгласие” в Тетевен)

На 24 февр. 1923 г. Д. Ковач прави трето дарение на дружеството от 70 акции на индустриално-търговското д-во “Вита” (с номинална стойност 70 хил. лв.) и влог в кооперация “Перун” в размер на 20 хил. лв. През 1930 г. внася нови 10 хил. лв. в БЗБ, с което капиталът нараства на 100 хил. лв.
От фонда са изразходвани 26 553 лв. за прожекционен апарат, диапозитиви и съответни обяснителни текстове към тях, които самият Д. Ковач превежда. Той подарява и 5 хил. лв. за текущи нужди, за набавяне на нови диапозитиви и др. Впоследствие наред с настоятелството назначава и ефория на фонда, утвърдена на 3 март 1928 г. от годишното събрание на дружеството. По волята на дарителя надзорът на ефорията се разширява и над другите два фонда.
Д. П.-Ковач остава недоволен от управлението на дружество “Съгласие” и начина на изпълнение на задачите и целите на фондовете. След направена през 1929 г. проверка на състоянието на сметките установява редица нередности и злоупотреби. Няколкократно подава протести, настоява за изменения на устава, за назначаване на фондов касиер-домакин, за отделяне на фондовата каса от касата на дружеството, за назначаване на комисия по проверка на сметките на фонда и пр. В нач. на 1931 г. Д. Ковач изпраща молба до МНП да поеме управлението на фондовите средства. Според желанието му трите фонда се обединяват в нов фонд под наименование “Възпитаници и обучение” за издръжка на тетевенски ученици-сираци и тяхното обучение. Управлението му е възложено на МНП, по чиято препоръка по-късно Д. Ковач определя за членове на контролната комисия директора на Смесената гимназия в Тетевен, главния учител на първоначалното училище в Тетевен и по 1 член от учителския съвет на посочените училища.
Новата уредба на даренията отново не оправдава неговите очаквания – управата проявява немарливост и поддържа хора с комунистически прояви. Ето защо на 10 окт. 1932 г. Д. Ковач преобразува средствата в нов фонд под наименование “Духовни беседи и сказки с прожекции”. Така учреденият фонд поема имуществото и капиталите на всички предишни фондове, а управлението му е поверено на тетевенското православно християнско братство “Всех святих”. Задачата на фонда е да се изнасят религиозни беседи и сказки и те да се онагледяват чрез прожекции.
След смъртта на Д. Ковач възникват спорове по въпроса за управлението на фонда. На 28 ян. 1942 г. се провежда съвместно заседание на настоятелството на д-во “Съгласие” с делегирания член на братството свещеник Ст. Попйорданов. Двете организации вземат решение да действат съвместно за осъществяване на задачите и целите на фонда, а имуществото да се върне в читалището. Към тази дата капиталът на фонда се състои от 250 хил. лв. в акции, 50 хил. лв. влогове, имущество на стойност 120 хил. лв. (прожекционен апарат, диапозитиви и обяснителни четива), както и сумата от 30 хил. лв., набрана от лихви – общо 450 хил. лв.
Приживе Д. Ковач прави и други дарения: 100 хил. лв. за тетевенския черковен хор; 25 хил. лв. за училището в с. Ябланица; 40 хил. лв. за черковния хор в с. Ябланица; 5 хил. лв. за читалището в Сопот.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 828, л. 57–59; оп. 7, а.е. 11, л. 1–47; Пашев, Г. Златна книга…, 98–105; Стойков, Д. Тетевен. Минало и днес. C., 1924, 164–165, 167–169; Тетевен. C., 1977, 154–155, 185; Уч. пр., VI, 1901, с. 377, 380; XX, 1921, кн. 4, 176–177; “Тетевенски вести”, № 101–17, 1 март 1930; № 165–166, 1 апр. 1935; № 263, 15 май 1942. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад