Енциклопедия Дарителството

“КИНА И АНДРЕЙ Н. КОНОВИ”

“КИНА И АНДРЕЙ Н. КОНОВИ”

Дарител е КИНА АНДРЕЙ КОНОВА (1872 – неизв.) – учителка, общественичка. Родена в Севлиево. Начално и прогимназиално образование получава в родния си град, гимназиално – в Габрово, полувисше – в Женева и Лозана, Швейцария. Завърнала се в България, учителства 7 години. Живее в София, където 43 години развива културно-просветна дейност.

ФОНД № 1 “КИНА И АНДРЕЙ Н. КОНОВИ”
(при СУ)

На 22 май 1942 г., проникната от желанието да подпомогне бедни родолюбиви студенти от СУ “Кл. Охридски”, КИНА КОНОВА предава на МНП сумата 20 хил. лв. Желанието ѝ е да се образува фонд при СУ, който да носи нейното и на съпруга ѝ име Андрей Н. Конов (1860 – 27 ноем. 1933) – общественик, дългогодишен адвокат, учител, народен представител, деец на БРСДП (ш.с.). Лихвите на фонда трябва да служат за подпомагане на четирима студенти от Севлиево чрез плащане на студентските им такси или да им се дават безплатни учебни пособия. Молбата ѝ е сумата да се внесе веднага на олихвяване в доходно учреждение, за да може фондът по-бързо да нарасне и да започне оползотворяването му. Сумата е внесена в БНБ по сметката на фонд “Завещатели и дарители” при МНП.
Фондът се учредява със заповед на министър Борис Йоцов от 30 май 1942 г., в която се постановява да се закупят ДЦК – облигации, вложени в БНБ по сметката на МНП. Излезлите в тираж облигации на фонда и погасени от банката, да се заменят незабавно с нови. В началото на всяка бюджетна година лихвите да се изплащат за подпомагане на четирима студенти. Използването на лихвите започва още през 1943 г. С писмо министърът уведомява г-жа Конова, че фондът е основан при МНП, нейната воля на завещателка ще бъде зачетена и името ѝ ще бъде вписано в Златната книга на дарителите.
За увеличаване на фонд “Кина и Андрей Н. Конови”, на 8 ноем. 1944 г. К. Конова внася в БНБ 10 хил. лв., а на 23 дек. 1944 – още 14 780 лв. На 27 дек. с.г. главният секретар на МНП я уведомява, че сумите са внесени, но помощи не са отпускани, тъй като от СУ не са посочени имена на студенти. Въпреки това, през 1948 г. К. Конова прави четвърто дарение от 15 хил. лв. за увеличаване на фонда. Други данни за фонда не са открити.

ФОНД № 2 “КИНА И АНДРЕЙ Н. КОНОВИ”
(при ч-ще “Развитие”, Севлиево)

Семейство КИНА И АНДРЕЙ Н. КОНОВИ дарява сумата 31 хил. лв. на ч-ще “Развитие”, Севлиево, за учредяване на фонд “Кина и Андрей Н. Конови”. Средствата трябва да служат за издръжката на “народните четения” при читалището. Други данни за този фонд не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 212, л. 1–28; Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще…, с. 69; ЕБ. T. 3, с. 518.
(И. Шипчанов)

Тагове

Назад