Енциклопедия Дарителството

“КИНА КАСЕВА”

“КИНА КАСЕВА”

Дарител е ЕКАТЕРИНА (КИНА) ИВАН КАСЕВА (1 апр. 1869 – неизв.*) – учителка, общественичка. Родена в Казанлък, в заможно семейство. Завършва начално училище в родния си град, а средно – в Старозагорската държавна девическа гимназия (1885). Учи четири години в “Pension N.D. de Sion” в Цариград и получава “Diplôme d’honneur” (юли 1892). Завръща се в България и става учителка в Пловдив, а от 1894 до 1919 г. е преподавателка по френски език и домакинство в софийски прогимназии и гимназии, като 16 години е преподавателка и в Девическото стопанско у-ще “Мария Луиза” в София. Написва “Учебник по домакинство”, който претърпява няколко издания (1903, 1906, 1909, 1920) и е въведен във всички средни девически училища. К. Касева развива широка обществена и благотворителна дейност. Член е на голям брой културни дружества, в т.ч. и на Казанлъшката дружба “Розова долина” в София. През Първата световна война (1915–1918) е медицинска сестра в Софийската военна болница, за което получава кръст за заслуга.
През 1919 г., със силно разклатено здраве, К. Касева се пенсионира и се завръща в Казанлък. Тъй като няма семейство, тя дарява своите спестени пари в размер на 50 хил. лв. на МНП за образуване на два фонда.

ФОНД № 1 “КИНА КАСЕВА”
(към стопанско училище в гр. Казанлък)

С писмо молба до МНП от 1 авг. 1921 г. К. КАСЕВА дарява 40 хил. лв., с които да се постави началото на стопанско училище при Казанлъшката девическа гимназия. С това училище “искам да туря на измъчения си живот паметник на моя труд и на моята енергия…”. То трябва да носи името “Домакинско училище “Кина Касева” и да даде практически познания на бедни девойки – бъдещи съпруги и майки от Казанлък и околията. “Трудолюбивият и пестелив човек всякога може да отдели от труд, време и пари, [за] да подпомага общополезни дружества и заведения, да поддържа науката и изкуствата – да изрази не само с думи, но и с дела чувството на дълг към ближните и на любов към отечеството”. Така К. Касева мотивира своя жест.
Министърът на просвещението Ст. Омарчевски изпраща благодарствено писмо и издава заповед (13 септ. 1921) за учредяване на фонд “Кина Касева” с основен капитал 40 хил. лв. Фондът се управлява от МНП, а парите са внесени в БНБ, като са закупени ценни книжа (облигации от БДЗ – 1914 г.) Според желанието на дарителката, докато е жива, лихвите на фонда да се използват за издръжката ѝ. След смъртта ѝ лихвите да се капитализират за увеличаване на фонда, за да може да се създаде споменатото стопанско училище. Още през окт. 1922 г. МНП изпраща на К. Касева лихвите в размер на 4465 лв.
На 15 септ. 1928 г. Женското д-во “Саморазвитие” открива в Казанлък Практическо девическо стопанско училище. То се издържа от дружеството, от ученическите такси, от МТПТ, от дарения на различни дружества, институти и частни лица. Между тях обаче не фигурира името на К. Касева.
Тъй като занаятчийските и стопанските училища преминават към ведомството на МТПТ, на 29 дек. 1936 г. фонд “Кина Касева” е отписан от регистъра на МНП и е вписан във фонд “Завещатели и дарители” при МТПТ. През 1937 г. капиталът му възлиза на 77 267 лв. (в ценни книжа и пари, заедно с лихвите от последните 5 години). През следващите години капиталът нараства, както следва: към 1 дек. 1939 г. възлиза на 92 хил. лв., към 1 дек. 1941 г. – на 97 160 лв., към 1 дек. 1943 г. – на 112 хил. лв., към 1 дек. 1945 г. – на 122 хил. лв. Приходите на фонда са между 5 и 6 хил. лв. Освен за издръжката на фонда няма други разходи. Фондът се закрива през 1946 г. съгласно разпорежданията на Закона за стопанските училища.

ФОНД № 2 “КИНА КАСЕВА”
(фонд “Учителски дом” при МНП)

Фондът се образува със заповед на МНП от 1 авг. 1921 г. За капитал служат 100 акции от кооперация “Поминък” на стойност 10 хил. лв., дадени на съхранение на Никола Станев – председател на Съюза на гимназиалните и прогимназиалните учители. Съгласно волята на дарителката К. КАСЕВА тези акции трябва да се прехвърлят в МНП, за да се образува фонд “Учителски дом”. Капиталът трябва да стои непокътнат в БНБ (в ценни книжа) до започването на строеж на санаториум за учители. Тогава акциите трябва да бъдат предадени отново на председателя на Съюза, за да се изразходват за строежа. На 26 септ. 1921 г. Бюджетно-контролното отделение на МНП изпраща писмо с искане Н. Станев да предаде акциите.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 205, л. 1–52; Дн. на XXV OHC, III р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 42; Статистически годишник на НРБ, 39–40, С., 1947–1948; Пашев, Г. Златна книга…, 292–297; Касева, К. Ив. Учебник по домакинство за горните класове на девическите гимназии и педагогическите училища. С., 1920, с. 8. (В. Николова)

Тагове

Назад