Енциклопедия Дарителството

“КОНСТАНТИН ПАНАЙОДОВ”

“КОНСТАНТИН ПАНАЙОДОВ”

Дарител е КОНСТАНТИН П. ПАНАЙОДОВ (17 апр. 1866 – 1944) – юрист, общественик, политик. Роден в Търново, където получава началното си образование. Учи в Одеса, Киев и С. Петербург, завършва право във Висшето училище (СУ) през 1891 г. Работи като съдия и прокурор, подпредседател и председател на различни окръжни съдилища. През 1895 г. се отдава на адвокатската професия. Живее първоначално в Русе, а от 1913 г. – в София. Член на Народнолибералната партия, а от 1920 г. – на Националлибералната партия и на нейното ръководство. Народен представител в X, XIII, ХV, XVI, XVII ОНС, подпредседател на X ОНС. Министър на правосъдието (1905–1908). Активен член на Съюза на българските гимнастически дружества “Юнак”, на Русенското ловно дружество и на други обществени и спортни организации. Умира в София.
През 1922 г. К. Панайодов прави голямо дарение на Съюза “Юнак” . Мотивите за своето решение излага в специално писмо до ръководството му. В него между другото споделя своето убеждение, че спортът и военната служба са “най-доброто средство да се приучи младото поколение към труд, енергия, самодеятелност, дружеско общение и любов към родната земя”. Ръководен от тези разбирания, той подарява на Съюза собственото си здание, разположено на ул. “Добруджа” № 7 в София. Сградата се състои от 12 апартамента. Нотариалният акт за дарението носи дата 29 дек. 1922 г. Условията, които дарителят поставя, са следните: Съюзът да използва един от апартаментите за канцелария, салон за събрания и пр. Другите жилища да се дават под наем и с получените средства да се образуват няколко благотворителни фонда. С 10 % от приходите да се учреди фонд на негово име, от който да се подпомагат съюзните издания. С 40 % от остатъка след приспадането на горната сума да се раздават награди на отличилите се в състезанията съюзни членове и дружества. Половината от наградите да се дават от името на К. Панайодов, а другата част – от името на Маня и Петко Сирманови. Други 20 % от остатъка на средствата ежегодно да се предоставят на Съюза на туристическите дружества и да послужат за награждаване на туристи и за помощи на туристически хижи. Също толкова средства (20 %) дарителят предвижда да се дадат на MB за награждаване на отличили се в стрелби и конни надбягвания офицери и войници. Част от остатъка на средствата (10 %) ръководството на Съюз “Юнак” се задължава да предава на Ловната организация “Сокол” за поощрения на ловци, отличили се в състезания или при залавяне на бракониери. Такава сума е предвидена и за награждаване на победители в състезания към Съюза на колоездачните дружества.

ФОНД № 1 “КОНСТАНТИН ПАНАЙОДОВ”
(при Съюза на българските гимнастически д-ва “Юнак”)

УС на Съюз “Юнак” приема дарението на 29 дек. 1922 г. Имотът е оценен на ок. 4 млн. лв. Един от апартаментите се използва за нуждите на организацията. Другите жилища се дават на наематели, а средствата се разпределят съгласно волята на дарителя. Вероятно скоро след получаването на недвижимия имот се учредява благотворителният фонд на името на К. ПАНАЙОДОВ. С неговите приходи се издържат периодичните издания и библиотеката на Съюза. Състоянието на фонда дава възможност през 1932–1943 г. притурката към сп. “Здраве и сила” да се издава като самостоятелно списание, наречено “Главатар”. На всеки събор на дружествата се раздават предметни награди на отличили се съюзни членове. Други данни за фонда не са открити.

ФОНД № 2 “ПАНАЙОДОВ – КОНСТАНТИН БЕНИСЛАВСКИ”
(при МВ)

Образуван е със заповед на министъра на войната от 8 май 1924 г. Фондът е в памет на племенника на дарителя о.з. поручик Константин Бениславски, загинал по време на Балканските войни (1912–1913). Управлява се от MB. По волята на К. ПАНАЙОДОВ от фонда се дават награди на офицери и войници, отличили се при стрелби и конни надбягвания. Към 1 ян. 1937 г. капиталът на фонда възлиза на 239 956 лв. Годишните приходи са 13 хил. лв., от които 10 хил. се предоставят за награди. Други данни за фонда не са открити.
Не е известно дали се образуват други благотворителни фондове от средствата, дарени от К. Панайодов.

ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 513, л. 69; ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 89, л. 296; Съюз “Юнак” 1898–1938. Юб. сб., С., 1938, 206–209; Ташев, Т. Министрите на България 1879–1999. С., 1999, 339–340. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад