Енциклопедия Дарителството

“ЛУКА ИВАНОВ ДОРОСИЕВ”

“ЛУКА ИВАНОВ ДОРОСИЕВ”

Дарител е ЛУКА ИВАНОВ ДОРОСИЕВ (30 март 1865 – 20 окт. 1932) – учител, просветен деец, книжовник. Роден в средно заможно семейство в Копривщица, отрано остава без баща и грижите за шестте му братя и сестри се падат на майка му, Куна Доросиева (по баща Г. П. Моравенова). Л. Доросиев получава начално образование в родния си град. Завършва VI клас на Пловдивската гимназия (1884), но поради липса на средства не успява да продължи образованието си. Самообразова се чрез упорит труд. Назначен е за учител в Панагюрище (1884–1885) и директор на Копривщенското трикласно училище. Публикува стихосбирката “Средногорски стихове” (1889), пише статии по педагогически въпроси и привлича вниманието със своята интелигентност. От началото на 1894 г. става чиновник в МНП. Издигайки се постепенно в йерархията, достига до началник на Отделението за основните училища. С много предложения и преобразования допринася за подобряване на образованието. Събира ценни материали за историята на учебното дело в България. През февр. 1907 г. напуска заемания пост по собствено желание и преминава на служба в Българската екзархия в Цариград като главен инспектор на училищата в Македония. В периода от 1909 до 22 март 1911 г. е началник на Църковно-административния отдел при Екзархията. Поради разстроеното си здраве живее две години в Швейцария. От 1 май 1917 до 31 ян. 1921 г. е чиновник в цензурната секция при Щаба на армията. По-късно (1924–1926) се отдава на обществено-просветна дейност като училищен настоятел и член на постоянното присъствие на настоятелството в София. Умира в София.
Воден от желание “да остави по-трайни спомени между идещите поколения за своята скромна личност”, на 4 септ. 1932 г. прави завещание, с което дарява цялото си състояние за благотворителни цели. Завещава на МНП 200 хил. лв., за да образува фонд за вечни времена на негово име, от приходите на който да се отпускат последователно по една стипендия на студент по философия и педагогика в СУ и една стипендия на студент по славянска филология и литература в същия университет. Условието на дарителя е стипендиантите или техните родители да са родом от Копривщица. Ако лихвите на фонда не са достатъчни за издръжката на стипендиантите, средствата да се оставят за капитализиране.
Л. Доросиев прави и други значими дарения: оставя 50 хил. лв. на Народната прогимназия в Копривщица за създаване на фонд на негово име. От годишните приходи в началото на всяка учебна година да се купуват учебни помагала за бедни деца от прогимназията, а ако останат свободни суми, от тях да се набавят обувки и дрехи на учениците с най-висок успех, фондът да не се изразходва за никакви други цели, дори да са благородни или родолюбиви.
Л. Доросиев дарява 10 хил. за новата църква “Св. Никола” в Копривщица за образуване на фонд, от чиито приходи всяка година да се отслужват литургия, парастас и панихида за него, неговите родители, братя и сестри. На Копривщенското благотворително дружество “20 април 1876 г.”, основано през 1922 г., оставя 50 хил. лв. за фонд за написване на историята на Копривщица. Средствата са в акции в Софийското акционерно вагонно дружество (вж. “Написване и напечатване историята на Копривщица” – фонд).
Подарява своите библиотека и трудове на Копривщенското ч-ще “Н. Палавеев”, като изразява желание те да бъдат поставени в отделни шкафове с надпис. В завещанието си не забравя своите роднини, като оставя по 10 хил. лв. на сестра си Йоана и на децата на братята си.
Желае, ако останат средства след всички посочени дарения и частта, завещана на роднини, те да се внесат за поддръжка на безплатната ученическа трапезария в Копривщица.
Изпълнители на завещанието са проф. Спиридон Ганев и племенниците Иван Б. Доросиев, Иван Т. Доросиев и Георги Д. Доросиев, които стриктно изпълняват волята на дарителя. С предоставените на МНП средства се учредяват три фонда.

ФОНД № 1 “ЛУКА ИВ. ДОРОСИЕВ”
(при МНП)

Фондът се учредява със заповед на министъра на просвещението от 23 май 1933 г. с основен капитал 200 хил. лв. Към тези средства се прибавят 30 хил. лв. – застраховка на Л. ДОРОСИЕВ в Посмъртната каса при МНП. Приходите на фонда трябва да се използват за отпускане на стипендия на студент по философия и педагогика, и една стипендия на студент по славянска филология и литература в СУ. Кандидатите да бъдат родом от Копривщица или друго място в България, но родителите им да са копривщенци.
Към 1 ян. 1939 г. капиталът на фонда е 275 хил. лв., а приходите от 18 хил. лв. са дадени за стипендии. Към 1 ян. 1942 г. капиталът е 385 хил. лв., а към 1 ян. 1947 г. – 462 522 лв.
През юли 1940 г. Отделението за висше образование при МНП обявява конкурс за две стипендии от фонд “Лука Ив. Доросиев” за специалностите педагогика и славянска филология в размер на 700 лв. месечно. Кандидатите да отговарят на условията на фонда.
През 1945 г. разходите на фонда са 24 500 лв., от които 20 хил. лв. са изплатени на основното училище в Копривщица. По неизвестни причини се променя целта на фонда.

ФОНД № 2 “ЛУКА ИВ. ДОРОСИЕВ”
(при МНП)

Фондът се учредява със заповед на министъра на просвещението от 28 юни 1933 г. с капитал 50 хил. лв., внесени в БЗБ, София. Управлява се от МНП и влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Приходите от капитала трябва да се изразходват за покупка на учебни помагала за бедни ученици от прогимназията “Любен Каравелов” в Копривщица.
Към 1 ян. 1939 г. капиталът на фонда е 68 600 лв., към 1 ян. 1942 г. е 77 426 лв., а към 1 ян. 1945 г. – 84 861 лв. Лихвите за 1934–1936 г. са по 4 хил. лв., през 1937–1939 г. – по 3200 лв., а през 1942 г. – 3600 лв.
Съгласно условията на правилника на фонда, в началото на всяка учебна година МНП изпраща на училището приходите на фонда. С тях се набавят учебници и учебни помагала за бедни ученици, а по възможност и дрехи, и обуща. Според подробен опис-квитанция за 1935 г. са направени разходи за учебници, тетрадки, линийки, пергели, моливи, водни бои и др. През 1937 г. освен такива пособия са закупени и 29 чифта обувки.

ФОНД № 3 “ЛУКА ИВ. ДОРОСИЕВ”
(при МНП)

На 5 юни 1935 г. изпълнителите на завещанието уведомяват министъра на просвещението, че от наследството на Л. ДОРОСИЕВ са останали 60 хил. лв., внесени в БЗКБ. С тези средства на 15 юни с.г. се учредява фонд “Лука Ив. Доросиев” при Безплатната ученическа трапезария “Велика Ив. Личева” в Копривщица, който се управлява от МНП.
Капиталът на фонда към 1 ян. 1939 г. е 66 500 лв., към 1 ян. 1942 г. – 99 800 лв. От 1936 до 1947 г. лихвите са между 4000 и 3600 лв. (годишно), които МНП редовно изпраща на настоятелството на безплатната трапезария. От своя страна, то прави подробен отчет за това как се разпределят средствата, изготвя списък на вида и размера на закупените хранителни продукти.
Със заповед на МНП от 27 март 1947 г. фонд № 1, № 2 и № 3 се сливат. През 1948 г. се закриват с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 147, л. 39; а.е. 221, л. 1–100; а.е. 463, л. 180–185, л. 224–227, л. 241–247; Табаков, Н. Лука Ив. Доросиев. – Уч. пр., 1932, № 8, 1553–1557; ЕБ. Т. 2, с. 416. (В. Николова)

Тагове

Назад