Енциклопедия Дарителството

М

М

MB ………………….. Министерство на войната
МВнРИ ………….. Министерство на външните работи и изповеданията
MBPH3 ………….. Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МЗДИ ……………. Министерство на земеделието и държавните имоти
МКБ ……………….. Македонска кооперативна банка
млн. ……………….. милион
МНБ ……………….. Македонска народна банка
МНЗСГ ………….. Министерство на народното здраве и социалните грижи
MНИ ………………. Македонски научен институт
МНО ………………. Министерство на народната отбрана
МНП ………………. Министерство на народната просвета (на народното просвещение – 1879–1947 г.)
МОСПС …………. Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията
МС …………………. Министерски съвет
МСЗД ……………. Международен съюз за закрила на детето
МТЗ ……………….. Министерство на търговията и земеделието
MTПТ …………….. Министерство на търговията, промишлеността и труда
МТСГ …………….. Министерство на труда и социалните грижи
МФ …………………. Министерство на финансите

Тагове

Назад