Енциклопедия Дарителството

„ВЕЛЕ И МАГДА КРАЛЕВСКИ–АЧАНОВИ“

„ВЕЛЕ И МАГДА КРАЛЕВСКИ–АЧАНОВИ“

Дарители са съпрузите ВЕЛЕ ПЕТРОВ КРАЛЕВСКИ (24. февр. 1867 – н­еизв.) – учител, пенсионер. Роден в с. Кралев дол, Софийска околия. Живее в София; МАГДА КРАЛЕВСКА (28 авг.1868 – неизв.) – домакиня. Родена в с. Кралев дол. Произхожда от рода Мирчини. Живее в София.
С писмо от 6 юли 1939 г. те даряват на МНП сумата 150 хил. лв., с която ДА се образуват 3 фонда. Според В. П. Кралевски мъжкото население в селото са миньори и работници в каменовъглените мини около Перник. Малките ИМ заплати не стигат дори ДА издържат децата си в началното училище. Затова той желае ДА подпомогне и насърчи „благородното съревнуване към науката у бъдното младо поколение на Кралев дол в разните видове училища“. Така дарителят мотивира своите благородни подбуди.
Със заповед на министъра на просветата от 11 юли 1939 г. се учредяват 3 фонда с общ основен капитал 150 хил. лв., внесени в БНБ, Софийски клон. Лихвите в размер 5 % върху първоначалния капитал от 150 хил. лв. се раздават за определените цели, посочени във фонда, а останалите лихви се прибавят към общия капитал, докато той нарасне до 1 млн. лв. Тогава половината от капитала ДА се даде за подпомагането на народното читалище в с. Кралев дол.

ФОНД № 1 „ВЕЛЕ И МАГДА КРАЛЕВСКИ–АЧАНОВИ“

Според устава фондът разполага с капитал 100 хил. лв., а лихвите в размер 5 хил. лв. годишно се дават безвъзмездно като стипендия на студент, който се отличава по успех и поведение и следва в наши или чуждестранни университети или професионални учебни заведения. Стипендиантът трябва ДА бъде роден в с. Кралев дол и ДА е завършил първоначалното училище там. Родителите ДА са български поданици, от православно вероизповедание, ДА са родени в с. Кралев дол, ДА живеят в собствена къща и ДА притежават поне 5 дка в землището на същото село.

ФОНД № 2 „АТАНАС И ПЕНКА ВУЧКОВИ–АЧАНОВИ“

Фондът разполага с капитал 30 хил. лв. и с лихва 1500 лв., която се дава като награда на ученик, който учи в гимназия или средно професионално училище и отговаря на условията, отнасящи се за студентите. Наградата се дава винаги на Атанасовден (31 ян. стар стил).

ФОНД № 3 „ПЕТЪР И СТОЯНКА АТАНАСОВИ-АЧАНОВИ“

Фондът разполага с основен капитал 20 хил. лв. и с лихва 1000 лв., която ДА се дава като награда на 4 ученици, завършили с най-добър успех четвърто отделение на Първоначалното училище. Наградите ДА се дават на Петровден.
Трите фонда се вписват в бюджета на фонд „Завещатели и дарители“ при МНП за 1940 г. и още същата година се дават наградите на Атанасовден и на Петровден, а стипендията се обявява за учебната 1940/1941 г.
През март 1941 г. е дадена награда от 1500 лв. от фонд „Атанас и Пенка Вучкови-Ачанови“ на ученичката от IV клас от Пернишката смесена гимназия Станка Александрова Тошева. През май 1941 г. от фонд „Петър и Стоянка Атанасови-Ачанови“ са дадени 4 награди на ученици от Началното училище в с. Кралев дол. За учебната 1940/1941 г. е отпусната стипендия от фонд „Веле и Магда Кралевски-Ачанови“ на Виктор Янков Спасов – студент по педагогика в СУ.
Две години след учредяването на фонда дарителят внася промени. Внезапно най-големият му син Стоян В. Кралевски (46-годишен, съдия) умира и оставя две сирачета. Върху В. Кр. Ачанов падат грижите за децата: Магда – ученичка в III клас, и Бояна – във II клас. Ето защо временно наградите и стипендията се трансформират в издръжка на децата във вид на стипендии от фонда до пълнолетието ИМ или до завършване на висше образование. Изплащането на стипендиите ДА започва от 1 ян. 1942 г. След като децата завършат висше образование, се възстановява министерската заповед от 11 юли 1939 г. за учредяването на трите фонда.
От ян. 1942 до дек. 1946 г. Магда и Бояна получават месечна стипендия от 1000 лв. През 1947 г. стипендиите са в размер на 500 лв.
Към 1 ян. 1947 г. фондът разполага с 477 хил. лв. (в облигации и текуща сметка).
През 1948 г. е закрит с вливането на фонд „Завещатели и дарители“ при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 147, л. 1–40; а.е. 466, л. 32–33. (B. Hиколова)

Назад