Енциклопедия Дарителството

“ВАСИЛ КЪНЧОВ”

“ВАСИЛ КЪНЧОВ”

ФОНД № 1 “ВАСИЛ КЪНЧОВ”
(при СУ)

По повод трагичната смърт на Васил Иванов Кънчов (14 юли 1862, Враца – 24 ян. 1902, София) – учител, историк, етнограф, публицист, обществен деец, народен представител, министър на просветата (1901–1902), на събрание на преподаватели от СУ и учители от софийските училища под председателството на ректора е решено вместо да се поднасят венци при погребението, със събраните суми в знак на почит към него да бъде създаден фонд, който да носи името му. На 11 февр. 1902 г. с окръжно до всички подведомствени учреждения МНП апелира за откриване на подписки между гражданите за набиране на средства за фонда. Неговото предназначение е от лихвите да се дават премии за написване на “добри популярни книги, които да внасят в народа познания и сведения от отечественознанието на целокупния български народ” и да се издават и разпространяват всички литературни трудове на В. Кънчов. Със събраните ВОЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ в размер на 3773 лв. се слага началото на фонда. С решение на АС от 3 юли 1906 г. е причислен към частните фондове, управлявани от СУ. Съгласно правилника му, той следва да започне да функционира, когато основният капитал достигне 10 хил. лв. През учебната 1910/1911 г. фондът разполага с 5965 лв., през 1918/1919 г. – с 8101 лв., през 1925/1926 г. – с 11 208 лв., през 1933/1934 г. – с 19 095 лв., през 1941/1942 г. – с 26 370 лв. Приходите се капитализират. Липсват данни да са използвани за целите на фонда.
В нач. на юни 1943 г. АС решава да преустанови съществуването на фонд “Васил Кънчов”, като имуществото му се предаде на новоучредения фонд “Цар Борис III” за подпомагане на студентите в СУ. Но той продължава да фигурира като отделен фонд. През 1951 г. капиталът му възлиза на 32 923 лв.
Фондът се закрива на 9 февр. 1952 г., когато се влива в републиканския бюджет.

ФОНД № 2 “ВАСИЛ КЪНЧОВ”
(при дружество “Развитие”, Враца)

След убийството на В. Кънчов ЖИТЕЛИ НА ВРАЦА излизат с инициативата за събиране на средства за бюст на своя виден съгражданин за увековечаване на паметта му. Междувременно по поръчка на д-во “Развитие” младият скулптор Андрей Николов изработва бюста и той е поставен във фоайето на читалището. Събраните средства са предадени на читалищното настоятелство и с тях се поставя началото на фонд “Васил Кънчов” при д-во “Развитие”.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 109, л. 7 – 8; ДА–Пловдив, ф. 61 к, оп. 1, а.е. 71, л. 22; Уч. пр., кн. VIII, окт. 1906, 861–862; Год. СУ, Офиц. отдел, 1911/1913, C., 1914, с. 123; Пак там, 1925/1926, C., 1927, с. 15; Пак там, 1933/1934, С., 1935, с. 20; Пак там, 1941/1942, С., 1943, с. 142; Грозданов, А. Хроника на…, 35–36; Райкински, Ив. Васил Кънчов и Враца. – В: Научна сесия за Васил Кънчов. Враца, 26 май 1992, 70–71. (K. Aнчова)

Тагове

Назад