Енциклопедия Дарителството

ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “МАЙЧИНА ГРИЖА”

ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “МАЙЧИНА ГРИЖА”

Дружеството е една от първите женски организации в столицата след Освобождението. Образува се през 1886 г. и първоначално носи името “Старание”. Преименува се на “Майчина грижа” през 1925 г. Дългогодишна председателка на дружеството е учителката Ана (Агнес) Берт. През 30–40-те години на 20. век в ръководството му влизат изявени общественички като Царева Синигерова, Мария д-р Тодор Гиргинова, Елена Михайлова, Иванка Андон Сакъзова и др.
Първоначалната цел на организацията, записана в устава, е да се грижи за културното и нравственото повдигане на жената. През 20–30-те години на 20. век задачите му се доуточняват и разширяват. Акцентът се поставя върху закрилата на кърмачетата и на бедните самотни родилки, върху подпомагането на майките “при отглеждането и възпитанието на децата”. Възприема се обичайната организационна структура: членовете са почетни (с “особена морална и материална услуга” за дружеството, подарили над 1000 лв.) и действителни; ръководи се от общо събрание на членовете, което избира дружественото настоятелство. В организацията членуват ок. 70 жени.

В периода до Балканските войни (1912–1913) дружеството развива предимно просветно-културна дейност, включва се в акциите на БЖС, предоставя помощи на бедни. Активизира се по време на Първата световна война (1915–1918), когато подпомага с облекло и обувки бедни деца и старци, нуждаещи се войнишки семейства. Според отчета на Бюрото за социални грижи и благотворителност при МВРНЗ за състоянието на частната благотворителност през 1917 г. дружест­вото раздава помощи, възлизащи на стойност 49 717 лв. Капиталът му е ок. 20 хил. лв., а даренията, които получава, са над 47 хил. лв.
След Първата световна война организацията насочва своите усилия към откриване на детска амбулатория, където безплатно да се преглеждат и лекуват деца от бедни семейства. Трудностите, които среща, са големи и са свързани с намирането на подходящо помещение. Жилищната криза в столицата, възникнала в резултат на огромното нарастване на населението ѝ след войните, прави задачата на настоятелството много тежка. То намира подходящо помещение за амбулатория, но действащите в града жилищни комисии го отнемат. Това кара дружеството временно да се откаже от своята цел. Откриването на детската здравно-съвещателна станция става възможно благодарение на благородния жест на Ана Берт, която предоставя за здравното заведение собствено помещение срещу нисък наем. Станцията е открита на 15 май 1925 г. и през следващите години в нея ежегодно се преглеждат над 200 деца. Правят се и посещения по домовете. Когато разполага със средства, дружеството предоставя и помощи в натура и в пари на майките и бебетата.
През май 1936 г. със съдействието на социалното бюро при общината е открит и дружествен дневен детски дом. Домът разполага с добра материална база, а учителката А. Байкушева е завършила курса на Американската детска градина. Отглеждат се 25–30 деца на възраст между 3 и 7 години, предимно на бедни майки работнички. Всички родители плащат минимална такса. Лекарският надзор се осъществява от лекарите от станцията и училищния лекар.
Дружеството продължава да развива просветна дейност, като организира беседи, посветени на отглеждането и възпитанието на децата. Активно се включва в инициативите на БЖС за проучване на хигиенното състояние на крайните столични квартали (1940), и за подпомагане на бедни родилки. През втората половина на 30-те години на 20. век участва и в зимните помощни акции, организирани от общината и благотворителните дружества в столицата.

Дружеството не разполага с обособени дарителски фондове. Сред ежегодните спонсори на дейността му са Царското семейство, дружествените членки и техните семейства и други граждани. След 1934 г. разчита изключително на субсидиране от страна на Софийската община и на държавата по линията на фонда за обществено подпомагане при МВРНЗ.
Членува в БЖС. Съгласно изискванията на Наредбата закон за обществено подпомагане (1934) членува в Софийския клон на СЗДБ и се включва в неговите акции.
След 9 септ. 1944 г. на практика прекратява дейността си. На 10 юли 1951 г. състав на Софийския околийски съд обявява дружеството за закрито съгласно чл. 146 от Закона за лицата и семейството. Аргументацията за решението е, че организацията не е представила промените в състава на управителното тяло, не е поискала изменение на устава и от известно време не действа.

Р. Стоянова

Назад