Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕНКА И БОТЮ АНГЕЛОВИ”

“ЕЛЕНКА И БОТЮ АНГЕЛОВИ”

Дарители са съпрузите ЕЛЕНКА и БОТЮ АНГЕЛОВИ.
ЕЛЕНКА БОТЮ АНГЕЛОВА (6 дек. 1870 – 16 юни 1934) – общественичка. Родена в Севлиево в семейството на видния гражданин и търговец хаджи Никола Конов. Завършва Севлиевското трикласно девическо училище и Габровското четирикласно девическо училище. Участва активно в обществения живот в Севлиево. Заради заслугите си към Женското дружество в града е избрана за негов почетен член. Подкрепя парично инициативите на младежките, кооперативните, женските и просветните организации в Севлиево и изграждането на дружествен дом на Българския женски съюз в София. Умира в Севлиево.
БОТЮ АНГЕЛОВ БОЕВ (неизв. – 1920) – търговец. Умира в Севлиево.
Изпълнявайки волята на съпруга си, Е. Ангелова дарява на училищното настоятелство в града 100 хил. лв. за основаване на фонд, който да служи за построяване на дом-трапезария за бедни ученици от основните училища. Фондът се управлява от ефория. Капиталът се увеличава от натрупаните лихви и нови средства, прибавени от дарителката. Към 1933 г. сумата нараства на 280 хил. лв. Същата година Е. Ангелова купува дворно място в центъра на града за строеж на трапезарията. На 22 авг. 1933 г. ефорията провежда търг за построяване на зданието и на 3 септ. основният камък на дома-трапезария е положен.
На 29 май 1934 г. Е. Ангелова прави завещание, с което дарява цялото си движимо и недвижимо имущество на Севлиевското училищно настоятелство. Доходите от него да служат за довършване, обзавеждане и издръжка на трапезарията.
Домът-трапезария “Еленка и Ботю Ангелови” е открит с водосвет и помен за покойните дарители на 17 дек. 1934 г. Управлява се от училищното настоятелство и ефорията “Еленка и Ботю Ангелови”. Трапезарията се издържа от ефорията, но в годишните приходи постъпват средства от общината, от службата за Обществено подпомагане при МВРНЗ, от дарения на севлиевски граждани. До 1944 г. в нея редовно получават безплатен обяд 220–250 бедни ученици от началните училища и прогимназията в Севлиево.
Със завещанието си Е. Ангелова дарява 20 хил. лв. за учредяване на два фонда “Еленка и Ботю Ангелови” към гимназията и към смесената прогимназия за подпомагане на бедни ученици. Фондовете да бъдат с капитал от по 10 хил. лв. Поради закриването на Севлиевската гимназия се основава само един фонд към Смесената прогимназия. Други данни за фонда и фондацията не са открити.

Юб. сб. 100 г. хаджи Стояновото у-ще, 62–63; Севлиево. Ч. ІІ. C., 1942, 286–287; Развитие (Севлиево), № 26–29, юни-септ. 1933; № 25–44, юни-дек. 1934.

(И. Шипчанов, Д. Гоцева)

Тагове

Назад