Енциклопедия Дарителството

“Д-Р НИКОЛА ГЕОРГИЕВ И МЛАДЕНА Д-Р ГЕОРГИЕВА”

“Д-Р НИКОЛА ГЕОРГИЕВ И МЛАДЕНА Д-Р ГЕОРГИЕВА”

Дарители са НИКОЛА и МЛАДЕНА ГЕОРГИЕВИ.
НИКОЛА ПАПА (ПОПГЕОРГИЕВ) (25 септ. 1855 – 23 февр. 1915) – учител. Роден в с. Конаре, Солунско. Учи в гимназията в Атина и Солун с издръжката на гръцкото “Ученолюбиво дружество”. Завършва класическа филология в Атинския университет (1877), специализира в Мюнхен (1889–1891). Учителства в Солун, Битоля, Пловдив и Одрин. Учител по латински и старогръцки език в Русенската мъжка гимназия “Княз Борис” (1895–1915). Научните му занимания са в областта на палеографията, латинската и гръцката граматика и съчиненията на класическите автори. Умира в Русе.
МЛАДЕНА Н. ГЕОРГИЕВА (неизв. – 1938). Дъщеря на известния просветен деец Параскев Дамянов и на Анастасия Д. Бояджиева. Умира в Русе. На 29 юни 1928 г. от името на съпрузите М. Георгиева завещава три дюкяна (на ул. “Княжеска” № 40, в които се помещават редакцията на в. “Русенска поща”, гостилница “Казанлък” и млекарница “Батенберг”) на Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе. Завещанието ѝ е отворено на 9 март 1938 г. Желанието на дарителите е от наемите на имотите да се учреди фондация “Д-р Никола Георгиев и Младена д-р Георгиева” при Русенската мъжка гимназия. Волята на семейст­во Георгиеви е от лихвите на така образувания капитал да се дава месечна стипендия от по 2 хил. лв. на двама бедни и трудолюбиви ученици от Мъжката гимназия в Русе. Учениците да бъдат подбирани от учителския съвет по добър успех и примерно поведение. Управлението на фондацията да се повери на ефория, която да поддържа имота, да изплаща стипендиите, а останалите суми да внася ежемесечно по сметка в държавна банка. Ако лихвите нараснат достатъчно, може да се отпускат още 3 стипендии на ученици от същата гимназия. Редовното раздаване на пет стипендии да става по следния ред: първите 2 стипендии – от наемите, а последните 3 – от лихвите. За да се увеличат наемите от имота, незаетите суми да продължават да се олихвяват, докато се съберат средства за построяването на втори етаж върху една от сградите, чиито основи позволяват допълнително натоварване. След като се построи вторият етаж на сградата, могат да бъдат отпуснати стипендии за следване във висше училище и без да се накърняват първите пет. Отново учителският съвет препоръчва на ефорията имената на бедни ученици, които са завършили гимназията с добър успех и примерно поведение. Когато ученикът е бил редовен стипендиант и положи успешно изпитите си в СУ, по препоръка на учителския съвет ефорията може да продължи стипендията му до неговото дипломиране. Стипендиите да се изплащат и през ваканционните месеци. Стипендиантите да отговорят на следните изисквания: да са българи, източноправославни и деца на бедни русенски граждани.
Фондацията “Д-р Никола Георгиев и Младена д-р Георгиева” при Русенската мъжка гимназия е образувана през 1938 г. На 26 ян. 1939 г. се учредява ефория. В състава ѝ влизат: учител от Русенската мъжка гимназия, посочен от учителския съвет, общински съветник, съдия, адвокат от Русенския адвокатски съвет. Петчленната ефория осъществява надзора над имота, събирането на наемите, изплащането на стипендиите и редовността на стипендиантите. Участието в управлението на фондацията е безвъзмездно. Когато посочените в завещанието институции не определят свой представител, Доростоло-Червенският митрополит има право да избере един член на ефорията.
Дареният имот е оценен на 792 400 лв. Приходите от него постъпват от 1 май 1939 г. През с.г. от наеми се получават 40 200 лв. През учебната 1941/1942 г. по предложение на учителския съвет ефорията отпуска стипендия на учениците Харалампи Грънчаров и Григор Филев. На последния, след завършването на Мъжката гимназия, с решение на ефорията от 31 юли 1944 г. е отпусната стипендия за следване във ВУЗ. На 30 дек. 1942 г. е раздадена четвъртата подред стипендия в размер на 1000 лв. месечно на ученик от Мъжката гимназия. От 1 окт. 1945 г. ефорията отпуска студентска стипендия от 1500 лв. месечно на завършилия тази гимназия Митко Димитров до завършване на висше образование. Последният се задължава всяка година да представя удостоверение, че е студент. В случай че постъпи войник, стипендията му се спира. До 1944 г. стипендиите се раздават срещу документ за разходите, след 1944 г. – с раздавателна ведомост.
Последното заседание на ефорията е от 24 дек. 1951 г., когато се взема решение за прекратяване на нейната дейност, съобразно с наредба на МНЗСГ. Имотите на фондацията се прехвърлят към народния съвет в Русе.
Д-р Н. и Мл. Георгиеви даряват още: къща (намиращата се в съседство на дюкяните), от чиито приходи да се образува фонд при Девическата гимназия в Русе. Те дават средства за сиропиталището на сираците от войните и за черквата “Св. Никола” в Русе, но сведения за усвояването на тези дарения не са намерени.

ДА–Русе, ф. 361 к, оп. 1, а.е. 4, л. 1–149; а.е. 5, л. 1–50; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 135, л. 35–37, 43–45; а.е. 250, л. 3; Юб. кн. на Русенската м. гимназия…, 185–186. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад