Енциклопедия Дарителството

“ДОМ ЕКАТЕРИНА И ДИМИТЪР СТАМЕНОВИ”

“ДОМ ЕКАТЕРИНА И ДИМИТЪР СТАМЕНОВИ”

Дарител е ЕКАТЕРИНА КИРОВА СТАМЕНОВА (неизв. – 13 септ. 1928). Родена в Криворечна (Крива) Паланка, Македония. Живее и умира в София.
С публични завещания от 19 окт. 1925, 21 ян. 1926, 24 апр. 1926 и 7 февр. 1928 г. Е. Стаменова дарява недвижим имот в София на Паланечкото (Паланското) благотворително братство “Осогово”. Братството е учредено през 1904 г. с цел да организира всички емигранти от Крива Паланка и околията, да развива културна и просветна дейност, да подпомага материално и морално своите членове и семействата им, да поддържа и развива връзките с останалите под чужда власт сънародници. Дареният имот се намира на ул. “Искър” № 6 и представлява сграда на два и половина етажа с обща площ 252 кв. м и двор, оценен през 1929 г. на 300 хил.лв.
След смъртта на Е. Стаменова всички налични парични средства, възлизащи на 146 375 лв., са внесени от изпълнителите на завещанието Борис Антонов и Димитър Цонев в Македонската кооперативна банка, София. По волята на дарителката е основан фонд на нейното име и на покойния ѝ син Димитър Киров Стаменов.
На 28 окт. 1928 г. настоятелството на братството приема дарението, създава ефория и правилник за неговото управление, изработен от изпълнителя на завещанието Б. Ангелов. Утвърден е от МВРНЗ на 30 ноем. 1928. Ефорията има за цел да управлява завещаните на Паланечкото благотворително братство “Осогово” недвижим имот в София и паричен фонд. Състои се от председателя на братството (по право), един от изпълнителите на завещанието (по право), двама редовни членове на Братството и двама подгласници, избирани от Общото събрание за срок от 1 година. На заседанието от 28 окт. 1928 г. за членове на ефорията са избрани протойерей Константин Попапостолов (председател), Б. Антонов, Яким Цветанов и майор Ал. Йосифов. Мандатът им е ограничен до изтичане мандата на настоятелството. Грижи се единствено за организиране на ефорията и поддръжка на имота, без да изпълнява завещателните разпореждания, свързани с подпомагане членове на братството.
Паланечкото благотворително братство провъзгласява дарителката за своя благодетелка и издига паметник на нея и на сина ѝ. На дарения имот е поставена мраморна възпоменателна плоча с надпис “Дом “Екатерина и Димитър Стаменови на Паланечкото благотворително братство “Осогово” в София”. Домът е даван под наем, а средствата от фонда са използвани за подпомагане членовете на братството. Съгласно Указа за прехвърляне имуществата на саморазтурилите се македонски благотворителни братства и други македонски организации и фондациите и ефориите при тях, през март 1951 г. правата върху средствата и собствеността на фондацията са прехвърлени на Македонското културно-просветно д-во “Гоце Делчев” в София.
От 1990 г. сградата става собственост на ВМРО–СМД.

ЦДА, 847 к, оп. 8, а.е. 6, л. 1–19; ДА–София, ф. 3 к, оп. 1, а.е. 177, 1–38; ДВ, № 23, 20 март 1951. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад