Енциклопедия Дарителството

“ЛЕТЕН ПОЧИВЕН ДОМ “МАРИЙКА И МАРИН ТАБАКОВИ” ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ГАБРОВСКАТА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ”

“ЛЕТЕН ПОЧИВЕН ДОМ “МАРИЙКА И МАРИН ТАБАКОВИ” ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ГАБРОВСКАТА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ”

Дарители са съпрузите МАРИЙКА и МАРИН ТАБАКОВИ.
МАРИЙКА ТАБАКОВА (13 март 1897 – 13 юли 1945) – домакиня. Родена в Габрово, в семейство на еснафи. Завършва II клас. Омъжена за Марин Табаков, допринася за разрастване на семейния занаят – обущарство.
МАРИН ПЕТРОВ ТАБАКОВ (15 дек. 1886 – 6 юли 1952) – занаятчия, търговец. Роден в Габрово, в семейство на бедни занаятчии. Завършва II клас на Априловската гимназия. Рано остава без баща. Става самостоятелен търговец обущар. Участва в Балканските войни (1912–1913) и в Първата световна война (1915–1918). Раняван на два пъти, през април 1918 г. е уволнен от армията. Завърнал се в Габрово, отново подхваща обущарския занаят и търговия. Успява да се замогне. Основател на Габровското обущарско занаятчийско сдружение и негов пръв председател. Член на УС на различни банки и индустриални организации. Двамата със съпругата си са едни от големите благодетели на Габрово. През дек. 1937 г. са наградени с орден “За благотворителност” III степен.
Произлезли от бедни семейства, познали лишенията и “нерадостния живот на подрастващите поколения”, решават да направят нещо полезно за децата от родния си град. През март 1937 г. даряват на Априловската гимназия около 300 хил. лв. за построяване на летовище, където нейните ученици да укрепват здравето и силите си. Семейство Табакови се ангажира да вложи още средства за неговото изграждане и поддържане. Получили подкрепата на гимназията, те закупуват от Соколовския манастир около 10 дка в землището на с. Водици, Етърска община, и построяват двуетажно масивно здание със спални, столова, стаи за персонала, сервизни помещения. За мястото, строителството и обзавеждането двамата дарители изразходват общо около 350 хил. лв. На свой ред родителско-учителският комитет при Априловската гимназия отпуска 150 хил. лв. от фондовете на гимназията. Ползотворното сътрудничество дава плодове. На 17 юли 1937 г. летовището е тържествено открито.
За неговото управление и стопанисване с нотариален акт от 18 февр. 1939 г. семейство Табакови учредява фондация “Летен почивен дом “Марийка и Марин Табакови” за възпитаниците на Габровската Априловска гимназия”, регистрирана в Габровския околийски съд същия ден, и прехвърлят на нея пълната собственост върху имота. За увеличаване на активите ѝ даряват и един дюкян в София на ул. “Пиротска” № 9 на стойност 1,2 млн. лв., върху който обаче си запазват правото на владеене и ползване, докато са живи. След смърт­та им приходите от наеми, които възлизат на 70 хил. лв. годишно, следва да се използват за нуждите на летовището. 50 % от тях са предназначени за издръжка на бедни летовници, 40 % се внасят в специален фонд за поддръжка на сградата и парка, а 10 % са възнаграждение на ръководителите и възпитателите.
Върховното управление на фондацията се поема от 13-членна ефория. В нея влизат двамата учредители, кметът на Габрово, Търновският митрополит, директорът на Априловската гимназия и двама учители, посочени от учителския съвет, представител на родителско-учителския комитет при гимназията, габровският околийски лесничей и четирима поименно посочени жители на Габрово. Пожизнен председател на ефорията е М. Табаков.
На 10 май 1939 г. на заседание на ефорията е приет устав на фондацията, изработен в съответствие с волята на дарителите и утвърден от МВРНЗ на 10 авг. 1940 г. Целта ѝ е да поддържа, управлява и използва почивния дом, да издържа бед­ни ученици и ученички – летовници в него, да се грижи и за други имоти, притежание на фондацията. Предвижда се освен от даренията на семейство Табакови фондацията да набира средства и от помощи от родителския комитет и различни фондове при гимназията, от други дарения, от касата на Общественото подпомагане, от такси за летуване на ученици от заможни семейства и др.
С устава на фондацията се регламентира не само нейното управление, но и приемът на летовници. Изрично се подчертава, че почивният дом е предназначен за възпитаниците на Априловската гимназия, избирани по решение на учителския съвет. С предимство се ползват бедните ученици, които почиват на издръжка на фондацията, подпомагана от фондовете на гимназията и от други дарения. При наличието на свободни места или ако ефорията срещне финансови затруднения, срещу заплащане могат да почиват и деца от заможни семейства. Допуска се, ако няма достатъчно желаещи от Априлов­ската гимназия, да се приемат на разменни начала ученици от крайморските градове.
След като отваря врати за летовници, в почивния дом се възстановяват много ученици. През 1940 г. на две смени по 25 дни в него почиват 41 момчета и 30 момичета, за чиято издръжка са изразходвани 59 024 лв. През 1941 г. летуват 25 ученици (4 от които от Македония) и 41 ученички (10 от които от Цариброд). За целта са изразходвани 71 751 лв. Военновременните условия затрудняват функционирането на летовището. Въпреки недостига на хранителни продукти, през 1942 г. ефорията успява да осигури почивката на една смяна от 31 ученички (7 от които от други училища в страната), за които са изразходвани общо 61 783 лв. През периода 1947–1949 г. в дома укрепват здравето си около 190 деца.
Издръжката на летовниците редовно се подпомага от Априловската гимназия. Родителско-учителският комитет при нея ежегодно заделя средства: през 1940 г. – 12 188 лв., през 1941 г. – 19 858 лв., през 1942 г. – 50 хил. лв., и т.н. Отчисления за летовището се правят и от различни фондове към гимназията. Например от фондовете “Колонии и летовища” и “Д-р П. Цончев” през 1940 г. са отпуснати съответно 14 842 лв. и 6 хил. лв., през 1942 г. – 11 хил. лв. от единия и 4500 лв. от другия. Набират се средства и от частни дарения – 3800 лв. през 1940 г., 13 595 лв. през 1941 г. и т.н. Откликват и различни институции. През 1942 г. касата на Общественото подпомагане в Плевен дарява 50 хил. лв., БПБ, клон Габрово – 10 хил. лв., и др. Набират се и такси от заможни летовници: 22 159 лв. през 1940 г., 25 800 лв. през 1941 г., 13 188 лв. през 1942 г.
През цялото време семейство Табакови влага допълнителни средства за благоустрояването и поддръжката на почивния дом – 43 726 лв. през 1940 г., 36 351 лв. през 1941 г., 458 108 лв. през 1942 г.
Счетоводният баланс на ефорията към 4 апр. 1943 г. е: актив 2 310 881 лв., от които 2 126 011 лв. недвижими имоти, и пасив 2 310 881 лв.
Други данни за фондацията не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 2, а.е. 2034, л. 61–62; оп. 7, а.е. 133, л. 1–12; а.е. 121, л. 69; ф. 264 к, оп. 6, а.е. 2750, л. 4–7; ф. 1137 к, оп. 1, а.е. 141; ДА–Габрово, ф. 150 к, оп. 4, а.е. 27, л. 64–65; Изв. ГНБ, № 28, 9 юли 1937; № 30, 23 юли 1938; № 8, 21 февр. 1941; № 7, 14 февр. 1942. (К. Анчова)

Тагове

Назад