Енциклопедия Дарителството

Ю

Ю

Юб. кн. на В.-Търновската народна м. гимназия… …………………………………………………………….. Юбилейна книга на Велико-Търновската на- родна мъжка гимназия „Св. Кирил” по случай 50-годишнината от основаването ѝ и 75 години от откриването на класното училище в гр. В. Търново. В. Търново, 1933.

Юб. кн. на Първа соф. м. гимназия… …………………………………………………………………………………………. Юбилейна книга на Първа софийска мъжка гимназия по случай 50-годишнината от основа- ването ѝ. С., 1929.

Юб. кн. на Русенската м. гимназия… 1884–1934 ……………………………………………………………….. Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия „Княз Борис” 1884–1934. С., 1935.

Юб. сб. Варненската м. гимназия… ……………………………………………………………………………………………. Юбилеен сборник на Варненската държавна мъжка гимназия „Фердинанд I”. 1878–1928. Вар на. 1930.

Юб. сб. Враца. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Юбилеен сборник. Враца. С., 1934.

Юб. сб. 50 г. „Априловска” гимназия …………………………………………………………………………………………. Юбилеен сборник по отпразнуване 50-годишнината от I випуск на Габровската „Априловска” гимназия. Габрово, 1925

Юб. сб. Сливенската м. гимназия. ……………………………………………………………………………………………… Юбилеен сборник на Сливенската мъжка гимназия „Добри П. Чинтулов” по случай 55-годишнината от създаването ѝ. С., 1934.

Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще… …………………………………………………………………………………. Юбилеен сборник Стогодишнина на Хаджи Стояновото училище. 1842–1944. Севлиево [б.д.]

Юб. сб. 62. випуск на В. H В у-ще… ……………………………………………………………………………………………… Юбилеен сборник на 62. випуск на Военното на Негово Величество училище по случай 50 години (1943–1993) от производството в първи офицерски чин. С., 1993.

Тагове

Назад