Енциклопедия Дарителството

“ЕКАТЕРИНА ЗЛАТОУСТОВА”

“ЕКАТЕРИНА ЗЛАТОУСТОВА”

Дарителка е ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ЗЛАТОУСТОВА (неизв.) – учителка.
На 2 септ. 1932 г. Ек. Златоустова внася в касата на БАН нотариално заверено заявление, с което дарява сумата 50 хил. лв. Съгласно волята на дарителката след нейната смърт застраховката ѝ за живот да се прехвърли от Учителската взаимоспомагателна каса към БАН.
Сведения за усвояването на сумата и движението на капитала липсват.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1128, л. 1; Периодично списание на БКД, № 11, 1884, 34–59; Пак там, № 12, 1884, 15–65. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад