Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕНКА Д-Р АЛЕКСАНДЪР МЕДНИКАРОВА”

“ЕЛЕНКА Д-Р АЛЕКСАНДЪР МЕДНИКАРОВА”

Дарители са Д-Р АЛЕКСАНДЪР МЕДНИКАРОВ (неизв.) и съпругата му КИРУШКА МЕДНИКАРОВА (неизв.), шуменски граждани, общественици и благотворители.
Д-р А. Медникаров прави редица дарения с благотворителна цел на безплатните ученически трапезарии към Девическата прогимназия “Нанчо Попович” (1909) и Втора шуменска прогимназия (1930, 1931), сиропиталището в Шумен (1919, 1923), Окръжната постоянна комисия за благотворителни цели (1920), Женското д-во “Родолюбие” за построяване на сграда за Стопанското девическо училище в Шумен (1923), Пансиона за сираците от войните в Шумен (1930) и др. На два пъти през 1941 г. внася на фонд “Зимна помощ” общо 7 хил. лв.
През 1942 г. по повод 10-годишнината от смъртта на дъщеря им Еленка, “в нейна памет и за вечен помен” Ал. и К. Медникарови даряват 21 хил. лв. на Девическата гимназия “Нанчо Попович” в Шумен. С писмо от 22 май 1942 г. те съобщават на директора на гимназията, в която е учила покойната им дъщеря, желанието си да се основе фонд на нейно име. Капиталът на фонда се формира от 20 хил. лв., лихвите от които са предназначени за даване ежегодна парична награда на бедна абитуриентка с отличен успех и примерно поведение. Останалите 1000 лв. са предназначени за осигуряване на наградата, която да се връчи на годишния акт през същата година.
Учителският съвет приема дарението на 28 май 1942 г. и учредява фонд “Еленка д-р Медникарова”. Изработен е правилник за управление на фонда, утвърден от МНП на 27 юни с.г. Съгласно правилника фондът се управлява от учителски съвет, а изразходваният бюджет се утвърждава от МНП. Капиталът се влага в държавно или гарантирано от държавата кредитно учреждение, в облигации от БДЗ или други ценни книжа.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 37, л. 1–5; Лечев, Д. Дарителство в Шуменския край…, 126–128. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад