Енциклопедия Дарителството

“АДЕЛА ВАЙНБЕРГ”

“АДЕЛА ВАЙНБЕРГ”

Дарител е СОЛОМОН ВАЙНБЕРГ (неизв.) – член на Видинската еврейска общност. На 7 дек. 1931 г. Соломон Вайнберг дарява сумата 50 хил. лв., с която образува фонд в памет на сестра си Адела Вайнберг. Волята на дарителя е парите да се употребят за поддържане на безплатна ученическа трапезария за бедни деца – евреи от всички училища в общината. Когато фондът нарасне до степен да надмине разноските на трапезарията, то с излишъка да се поддържат бедни ученици – евреи, в летните колонии. Една четвърт от лихвата на основния капитал да се ползва за нуждите на фонда, а три четвърти – за издръжка на трапезарията. На 20 ян. 1932 г. училищното настоятелство при еврейското училище във Видин избира УС в състав: Ж. Пинкас (председател), Л. Пинкас (секретар-касиер) и членове: д-р Кохенова, Б. Басан, X. Илем и А. Арие. В състава на контролната комисия влизат: С. Вайнберг, Й. Конфино, Н. Коен и А. Йосиф. Фондът се управлява съгласно устав, одобрен през 1932 г., актуализиран през 1936 и 1939 г. от МНП. През 1936 г. към фонда се създава и благотворително дружество с 55 почетни членове, което членува в Съюза “Обществена подкрепа” и Съюза за закрила на децата.
Средствата на фонда се увеличават чрез дарения, вечеринки, утра, забави, лотарии, членски внос и една четвърт от лихвите на основния капитал. Към 31 дек. 1936 г. трапезарията получава продукти от Видинската градска община, от еврейското благотворително д-во “Махазике Хесед”, от волни пожертвувания (1050 лв.), от членски внос (6090 лв.), субсидия от еврейската общност (2 хил. лв.) и лихви (4776 лв.). Общият приход е 21 147 лв. Разходите за с.г. са за: снабдяване на трапезарията с продукти – 9414 лв.; заплати на персонала – 1400 лв., гориво – 2735 лв.; канцеларски разходи – 1972 лв.; увеличаване капитала на фонда – 1200 лв. В отчета на УС на фонда за 1936 г. е отбелязано, че в безплатната ученическа трапезария към еврейското училище във Видин се хранят 2 пъти дневно 30 деца. Домакинът д-р Б. Басан води строга отчетност на трапезарията.
След 1939 г. липсват данни за фонда.

ЦДА, ф. 264 к, оп. 6, а.е. 2700, л. 1–47; Жул Паскин – българинът от Видин. – Еврейски вести, № 15, 7 авг. 1997. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад