Енциклопедия Дарителството

“АНА И ТОДОР ПУЛИЕВИ”

“АНА И ТОДОР ПУЛИЕВИ”

Дарители са ТОДОР и АНА ПУЛИЕВИ.
ТОДОР (ТЕОДОР) ХРИСТОВ ПУЛИЕВ (авг. 1839 – 15 апр. 1913) – търговец. Роден в Карлово. Ученик на Райно Попович в Карлово и Найден Геров в Пловдив. Две години учи в гръцкото училище в Букурещ. Братовчед на Христо Георгиев. Завършва търговско образование във Виена. Развива търговска дейност в Галац. След Освобождението се връща в Карлово, а по-късно се преселва в Пловдив, където умира. Тленните му останки са пренесени в Карлово и са погребани в църквата “Св. Богородица”.
АНА ПУЛИЕВА (неизв. – 22 ноем. 1929) – общественичка. Родена в Карлово. Почетен член на Женското благотворително д-во “Възпитание” и на благотворителни организации в Пловдив. Умира в Пловдив.
Т. Пулиев завещава почти цялото си състояние на Карлово за благотворителни цели. За изпълнители на завещанието си упълномощава Хр. Арнаудов и свещеник Петко Папукчиев.
През 1905 г. Т. Пулиев заедно със съпругата си Ана Пулиева дарява 6 хил. лв. за образуването на фонд при Дружеството за безплатни ученически трапезарии в Карлово. Семейството подарява на същото дружество пасбищата в местността Суютлю бурун и Юмрук чал – с. Митиризово (дн. Васил Левски), Пловдивско. Последното е продадено със знанието на дарителите за 2400 лв. и сумата е прибавена към фонда. Т. Пулиев дава около 15 хил. лв. за строеж на безплатна ученическа трапезария в двора на Карловското училище, 200 лв. за уредбата на ученическата читалня към училището в Карлово.
Волята на дарителите е да се образува фонд при Дружеството за безплатни ученически трапезарии, със средствата на който да се построи сградата и да се поддържа трапезарията.
Благотворителната дейност на семейството е отразена в писмото (28 септ. 1906) на директора на Пето класно мъжко училище в Карлово до министъра на народното просвещение Ив. Шишманов. Писмото дава сведения за полагането на основния камък (8 окт. 1906) на трапезарията за бедни ученици в Карлово. Сградата е проектирана от пловдивския архитект Лазаров и има 4 стаи, салон със сцена, изба и кухня. Тя е предназначена и за други благотворителни цели: място за обучаване на бедни деца по ръчен труд. На 5 окт. 1906 г. Иван Шишманов изпраща писмо до Тодор Пулиев, в което пише: “В това отношение Вие сте достоен за всяко уважение и почит. Вие още отсега служите за назидание на всички, които имат богатство, като им показахте как да се оградят с почит и уважение от страна на съвременните си и на бъдещите поколения”.
През 1906 г. благодарните жители на Карлово избират за председател на Дружеството за безплатни трапезарии Тодор Пулиев. Назовават дружеството, образувания към него фонд и построената със средствата на семейст­вото трапезария “Ана и Тодор Пулиеви”.
След смъртта на Т. Пулиев в протокола на Карловското училищно настоятелство от 11 дек. 1922 г. се съобщава, че Дружеството на безплатните ученически трапезарии “Ана и Тодор Пулиеви” не съществува, въпреки че официално не е закрито. Архивът на дружеството, имотите и наличният му инвентар се предават на училищното настоятелство в Карлово. След 1922 г. делата на дружеството се ръководят от комисия в състав: секретарят на настоятелството В. Велев, Ст. Д. Крачолов (член) и касиерът на настоятелството, чието име в протокола не се чете. Решава се учителският съвет да определя нуждаещите се ученици за безплатен обяд.
На заседанието си от 23 март 1923 г. училищното настоятелство отпуска 17 450 лв. от бюджета си в помощ на дружеството на безплатните ученически трапезарии “Ана и Тодор Пулиеви”, която сума да се употреби изключително за храна на бедни ученици.
Други данни за фонда и дружеството не са открити.

НА–БАН, ф. 18 к, оп. 1, а.е. 201; ДА–Пловдив, ф. 41 к, оп. 1, а.е. 28, л. 48; Пак там, ф. 1003 к, а.е. 5, л. 46–47; а.е. 6, л. 16; Пак там, ф. 64 к, оп. 1, а.е. 32, л. 96–97, л. 106–108; а.е. 52, л. 26–28, л. 30; Карловски глас, № 18, 30 ноем. 1929; Йорданов, В. Дарители…, 188–89; Велев, С. Златна книга…, 405–411; Стателова, Е. Евлоги Георгиев…, 103–104; БВИ, с. 556 (Ц. Величкова)

Тагове

Назад