Енциклопедия Дарителството

“АНГЕЛЧО ГУБИДЕЛНИКОВ”

“АНГЕЛЧО ГУБИДЕЛНИКОВ”

Дарител е ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГУБИДЕЛНИКОВ (вж. “Ана и Гено Поклонник” – фонд). В писмото си от 11 май 1931 г. Г. Губиделников удостоверява, че е внесъл по сметката на МНП 200 облигации от БДЗ (1923), равни на 100 хил. лв., за основаването на фонд в памет на починалия си син Ангелчо Губиделников – ученик в подготвителното отделение на Централното мъжко училище в Русе.
Волята на дарителя е годишните приходи да се използват, както следва: 2 хил. лв. за закупуване на облекло и обуща за бедните ученици от началните училища в Русе през Коледните и Великденските празници; с останалата сума да се купуват ДЦК, които да се прибавят към основния капитал на фонда. Когато капиталът достигне размер, който дава 12 хил. лв. годишни приходи, помощите за училищата да се увеличат.
На 16 май 1931 г. фондът е основан със заповед на министъра на просветата и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Управлява се от МНП. В писмото си от 7 май 1935 г. до МНП Г. Губиделников обвинява министерството, че не води регистър на фонда и не знае номерата на подарените ценни книжа. Той предлага за правилното му управление министерството да води отделна партидна книга, в която да се записват номерата и видът на ценните книжа. Дарителят настоява всички свободни суми от фонда да се влагат в ценни книжа.
Към 1 ян. 1935 г. капиталът на фонда възлиза на 119 108 лв., към 1 ян. 1939 – 170 500 лв. и носи приходи 10 500 лв. Към 1 ян. 1940 г. сумата нараства на 188 201 лв., към 1 ян. 1942 г. на 211 100 лв. Последните данни на фонда се откриват към 1 ян. 1947 г., когато той е във вид на ценни книжа от БДЗ (1923) на стойност 203 хил. лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 година с вливането на фонд “Завещатели и дарители” в републиканския бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 123, л. 1–87; Дн. на ХХV ОНС, ІІІ р.с., 1942, с. 6; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 146. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад