Енциклопедия Дарителството

“АСЕН И ИВАН С. ЛАЗАРОВИ”

“АСЕН И ИВАН С. ЛАЗАРОВИ”

Дарител е ИВАН СПИРИДОНОВ ЛАЗАРОВ (2 февр. 1875 – 22 ноем. 1941) – учител, финансов чиновник. Роден в Шумен, където завършва средно образование. В продължение на няколко години е учител, след което работи като бирник, финансов инспектор, счетоводител при Щаба на 4. Преславска дивизия и контрольор-докладчик при Шуменската сметна палата. Умира в Шумен.
В изпълнение на неговото завещание, на 22 февр. 1942 г. съпругата му Василка Ив. Лазарова и дъщеря му Божанка Недкова Кулаксъзова даряват на Шуменската мъжка гимназия “Васил Друмев” 20 хил. лв. за образуване на фонд на името на Иван С. Лазаров и техния син и брат Асен (28 ноем. 1894 – 10 септ. 1920) – подпоручик, участник в I световна война. Волята им е от лихвите всяка година на 11 дек. да се дава обяд на бедните ученици от гимназията и ако останат средства, да се закупува облекло за беден ученик от Шумен. Фондът е образуван на 25 февр. с.г. Правилникът е приет от учителския съвет на 11 март 1942 г. и утвърден от МНП. Управлява се от учителския съвет, а бюджетът се утвърждава от МНП.
Други данни за фонда не са открити.
В началото на 1942 г. съпругата и дъщерята предават на ч-ще “Архангел Михаил” в Шумен 5 хил. лв. за образуване на фонд “Иван С. Лазаров”. Годишните лихви от него са предназначени за закупуване на книги от български автори, посветени на финансовото и стопанското развитие на Шумен или България.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 168, л. 1–4; Шуменски общински вести, № 102, 3 март 1942; № 106, 7 апр. 1942. (К. Анчова)

Тагове

Назад