Енциклопедия Дарителството

“АТАНАС Г. АВРАМОВ”

“АТАНАС Г. АВРАМОВ”

Дарител е АТАНАС ГАВРИЛОВ АВРАМОВ (неизв.) – търговец в Олтеница, Румъния. Роден в Свищов. Чрез завещанието си от 10 юли 1869 г. дарява 150 австр. жълтици за училището в родния си град и 350 австр. жълтици за учение на българи в Русия. С.г. завещаната сума е вложена в банкерската къща на братя Евл. и Хр. Георгиеви, където тя остава 28 години. След смъртта на Евл. Георгиев, през 1897 г. кантората предава парите на МНП.
На 20 дек. 1897 г. е основан фонд “Атанас Г. Аврамов”. Управлява се от МНП. Той се формира в размер на 350 австр. жълтици. Волята на благодетеля е от лихвите на вложения капитал да се издържа един българин в Николаевската гимназия в Русия. Включен е в обединения фонд “Завещатели и дарители”.
През 1911 г. фондът възлиза на 42 500 лв., през 1927 г. нараства на 88 300 лв. Тенденцията към увеличаването на капитала продължава и през следващите години. Към 1930 г. той е 142 878 лв., а към 1 ян. 1939 г. достига до 559 хил. лв., с годишен приход от 44 хил. лв.
Въпреки големите приходи предвидената стипендия не е отпускана.
През 1948 г. фондът е ликвидиран с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

БИА – НБКМ, ф. 272, а.е. 4364, л. 12–13; а.е. 4494, л. 1–4; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 118, 376, 472; Стателова, Е. Евлогий Георгиев…, 99–100. (Е. Харбова)

Тагове

Назад