Енциклопедия Дарителството

“АТАНАС ИЛИЕВ ДУКОВ”

“АТАНАС ИЛИЕВ ДУКОВ”

Дарител е АТАНАС ИЛИЕВ ДУКОВ (неизв. – 27 дек. 1923) – опълченец. Роден в Неврокоп (дн. Гоце Делчев). Умира в София.
Ат. Ил. Дуков дарява на Неврокопската община полици, ценни книжа, акции и родовата си къща. Общината получава и 44,4 дка ниви в с. Горна Махала, Пловдивско, получени от Ат. Дуков от държавата за заслуги като опълченец. Волята на дарителя е от продажбата им да се образува фонд, от който да се построи читалище със салон “Дуков” и детска градина в Неврокоп. В случай че такова читалище не се построи, имотът да се предаде на бъдещата градска или околийска болница в Неврокоп. Основният капитал да бъде вложен в БЗБ. За постоянен и вечен надзор по изпълнение на завещанието си Ат. Дуков определя МНП и комисия от известни софийски адвокати (И. Кожухаров, д-р Загоров, В. Малчев), представител на БАН и един член от Дуковия род.
Фондът е основан на 1 ян. 1924 г. с министерска заповед. Управлява се от МНП. Към 1 ян. 1935 г. капиталът му възлиза на 225 469 лв. с годишни приходи 8600 лв.; 1 ян. 1937 г. – на 260 хил. лв. заедно с лихвите; 1 ян. 1939 г. – на 274 хил. лв., с приход 8600 лв., разходи няма. Към 1 ян. 1948 г. фондът разполага с 469 хил. лв.
МНП дава 42 дка от завещаните ниви под аренда, останалата част се използва от малоимотни селяни. Съществува обширна преписка за използването на земята и наема, който МНП получава от арендаторите. На 12 юни 1947 г. общинска комисия в с. Горна Махала отчислява дарената земя от училищния фонд и я причислява към държавния поземлен фонд. През 1951 г. от нея са оземлени малоимотните селяни от Карловската община.
Ликвидиран е през 1948 г. като част от обединения фонд “Завещатели и дарители” при МНП.
Ат. Дуков дарява 3 хил. лв. на БАН за учредяване “Славянски фонд”, от лихвите на който да се дават награди за най-добрите и популярни съчинения по славистика. Волята на дарителя е трудовете, с които се кандидатства за премиране, да отговарят на следните условия: да запознават българите с историята и бита на славяните; с развитието и разпространението на славянските идеали и необходимостта от духовно обединение на всички славяни.
Ат. Дуков прави дарения със същата цел и на Славянското благотворително дружество в София (500 лв.) за издаване на брошура за славяните. Подарява 500 лв. на ч-ще “Славянска беседа” в София за закупуване на картини със славянска тематика.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 128, л. 1–124; НА–БАН, ф. 1 к, oп. 2, а.е. 1124, л. 1–4; Пашев, Г. Златна книга…, 362–363; Даскалов, А. Из миналото на Неврокоп и близките му покрайнини. – Македонски преглед, № 7, 1931–1932.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад