Енциклопедия Дарителството

“БЪЛГАРСКИ ХИМИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ”

“БЪЛГАРСКИ ХИМИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ”

Във връзка с честването на 100 години от рождението на Луи Пастьор (27 дек. 1882 – 28 септ. 1895) – френски химик и биолог, през апр. 1923 г. в София изнася беседа проф. Гле. На нея по инициатива на Алианс Франсез е открита подписка в подкрепа на български лаборатории. Събрани са 8280 лв., към които Алианс Франсез в София дарява 5 хил. лв. На 3 дек. 1923 г. Морис Шарло – пълномощен министър на Франция и почетен председател на Алианс Франсез в София, уведомява ректора на СУ за начинанието и предлага проект на правилник за учредяване на фонд “Български лаборатории”, който под управлението на Университета да насърчава лабораторните проучвания и изследванията на български учени. Очакванията му са събраната сума да послужи само за начало на бъдещия фонд, който при добра пропаганда би могъл да се развие бързо и да привлече щедри дарения от страната и чужбина (например от проспериращата българска колония в САЩ). Той разчита и на субсидии от държавата и общините. Предлага управлението на фонда да се повери на “живите сили” на нацията – най-вече на университетските преподаватели, както и на банкери, индустриалци, търговци.
Проектът за учредяване на фонд “Български лаборатории” е подложен на разисквания в академичната общност и среща принципно одобрение. На 20 март 1930 г. М. Шарло изпраща на ректора чек за събраната сума от 11 750 лв. и с нея при СУ е създаден фонд “Български химически лаборатории”. Подготвен е правилник, одобрен от АС на 20 май 1931 г., с което фондът окончателно е конституиран. Целта е, след като капиталът нарасне (от лихви и нови дарения) на 100 хил. лв., приходите да се използват за научната работа на химическите лаборатории при Физико-математическия факултет, да се набавят книги и пособия. Средствата се отпускат от АС по искане на факултета. Тъй като фондът не набира предвидения капитал от 100 хил. лв., той фактически не функционира. В началото на юни 1943 г. АС решава да прекрати неговото съществуване, като имуществото му се предаде за нуждите на Химическия институт при СУ. Но в изворите продължава да съществува като фонд до 9 февр. 1952 г., когато средствата му, в размер на 23 700 лв., се вливат в републиканския бюджет.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 105, л. 1–19; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943. C., 1944, 162–163; Арнаудов, М. История на СУ…, с. 561. (К. Анчова)

Тагове

Назад