Енциклопедия Дарителството

“БРАТЯ ДИМО И ГЕОРГИ СЕРАФИМОВИ”

“БРАТЯ ДИМО И ГЕОРГИ СЕРАФИМОВИ”

Дарител е ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ ДИМОВ (1866 – 5 март 1941) – общественик. Роден е в с. Маврово, Гостиварска околия (Македония). Установява се във Варна и заема важно място в обществения и стопанския живот на града. Почетен председател на Варненската търговско-индустриална камара, помощник-кмет и основател на Сдружението на хлебарите в града. Умира във Варна.
Замогнал се, но останал без преки наследници, на 10 юни 1936 г. прави завещание. Голяма част от имуществото си оставя за благотворителни цели. Разпорежда се да бъдат създадени два фонда, които да носят неговото име (вж. “Георги Серафимов” – фондове). Завещава на Варненското училищно настоятелство, представено от Варненската градска община, 400 хил. лв. за образуване на фонд за построяване сграда за прогимназия във Варна. В полза на този фонд предоставя и приходите от наемите на едно 3-етажно здание с дюкяни в града на ъгъла на ул. “Хр. Ботев” № 23 и ул. “Владислав”. Той предлага след завършването на прогимназията наемите от търговското здание да се използват за създаване на фонд “Труд и постоянство”, като годишните приходи да служат за закупуване на учебници, обувки и облекло на бедни, трудолюбиви ученици, независимо от народността им. Завещава: 50 хил. лв. на Комитета за строителство на Македонския дом – за довършване на сградата и мебелиране; 50 хил. лв. на Хлебарското сдружение – за строителство на канцелария на сдружението; по 5 хил. лв. на сиропиталище “Милосърдие”, на братство “Св. Архидякон Стефан” при църквата “Св. Богородица Малката”, на Благотворителното братство “Св. Мина” и на приюта “Митрополит Симеон” (всичките във Варна).
Изпълнението на завещанието се възлага на комитет, съставен от: помощник-кмет на Варненската градска община, назначен от кмета; директора на Варненското търговско училище; директора на една от варненските прогимназии, определен от училищното настоятелство; свещеник на енорията при църквата “Успение Пресвета Богородица” и Григор Димов Серафимов – братов син. Съгласно волята на Г. Серафимов, след като изпълнителният комитет приведе в известност цялото имущество и разпродаде движимите и недвижимите имоти, с 1/2 от получената сума следва да се основе фонд “Братя Димо и Георги Серафимови” при Варненската мъжка гимназия за поддържане на бедни ученици с примерно поведение. С половината от останалите средства предлага да се създаде аналогичен фонд при Варненската народна девическа гимназия. Другата половина определя за поставяне паметник на гроба му и за изплащане възнаграждение на членовете на комитета.
Няколко месеца след смъртта на Г. Серафимов изпълнителите на завещанието внасят в БЗКБ – клон Варна, 450 хил. лв. за образуване на фонд “Братя Димо и Георги Серафимови” при Варненската мъжка гимназия. На 29 дек. 1941 г. учителският съвет приема правилник за управлението на фонда, утвърден от МНП на 23 юни 1942 г. Съгласно правилника от лихвите на завещаната сума се формират 4 стипендии от по 500 лв. месечно (с изключение на ваканцията). Стипендианти на фонда могат да бъдат само редовни ученици от същата гимназия, които отговарят на следните условия: да са бедни, да са български поданици, да са телесно здрави, да имат успех мн. добър (4.5) и примерно поведение. Те полагат конкурсен изпит (писмен и устен) по български език върху материала за учебната година, която са завършили, и ако бъдат одобрени, получават стипендията до завършване на гимназията, стига да не намалят успеха и влошат поведението си.
През учебната 1943/1944 год. капиталът на фонда възлиза на 506 250 лв. Липсват данни да са използвани приходите от него.
Последните данни за фонда са от 1946 г.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 34, л. 1–3; ДА–Варна, ф. 90 к, оп. 1, а.е. 109, л. 13; Варненска поща, № 7964, 6 март 1941; № 7969, 12 март 1941; № 8048, 3 юни 1941.

(К. Анчова)

Тагове

Назад