Енциклопедия Дарителството

“БРАТЯ МИНЧО И ХРИСТО ПЕТКОВИ И НИКОЛА Г. ПЛАЧКОВ”

“БРАТЯ МИНЧО И ХРИСТО ПЕТКОВИ 
            И НИКОЛА Г. ПЛАЧКОВ”

Дарители са ПЕТКО МИНЧЕВ (неизв.), МИНЧО ПЕТКОВ (неизв.) и НИКОЛА Г. ПЛАЧКОВ (неизв.) – занаятчии – кожари, индустриалци от Габрово.
Фондът е учреден в памет на Христо Пет­ков (ок. 1888 – 21 март 1918) – участник в Балканската (1912–1913) и в Първата световна война. Един ден след смъртта му бащата Петко Минчев дарява на Априловската мъжка гимназия 20 хил. лв. “за ученолюбиви и благотворителни цели”, като запазва правото си допълнително да определи за какво по-точно да бъдат изразходвани. Месец по-късно Минчо Петков (брат на покойния) и Никола Г. Плачков (шурей) даряват още 20 хил. лв. След обсъждане в домашен кръг и с училищните власти тримата решават с цялата сума от 40 хил. лв. да се образува фонд “Христо Петков”, който да служи за построяване на Девическа прогимназия в Габрово след отделянето ѝ от непълната Девическа гимназия. Волята им е фондът да се управлява от учителския съвет на Габровската непълна девическа гимназия, а след обособяването на Девическа прогимназия – от нейния учителски съвет. На 21 март 1919 г., по повод първата годишнина от смъртта на Хр. Петков, тримата дарители внасят нови 20 хил. лв. за укрепване на фонда и той вече възлиза на 60 хил. лв. Скоро след това, на 12 май с.г., те изразяват желание фондът да носи името “Братя Минчо и Христо Петкови и Никола Г. Плачков”, като целта му остава непроменена. Още същия ден с протокол на учителския съвет на Габровската непълна девическа гимназия дарението е прието. На 11 юли с.г. е приет и правилник за управление на фонда, утвърден от МНП със заповед от 10 септ. с.г., с което той окончателно се легитимира. Правилникът за неговото управление предвижда фондът да нараства не само от лихви, но и от нови вноски и пожертвувания от същите и от други дарители, от субсидии от общинските и окръжните съвети, от средства, събрани от публични сказки, лотарии, концерти, театрални представления и др., уреждани от учителския съвет. И когато възникне необходимост от сграда за Девическа прогимназия, събраната сума да се предостави на комисия, която да изпълни завета. В нея влизат кметът на града, председателят на училищното настоятелство, архиерейският наместник, директорът на Априловската и Девическата гимназия, на Девическата и Мъжката прогимназия.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 756, л. 8–11; а.е. 828, л. 60–81; Пашев, Г. Златна книга…, 287–292. (К. Анчова)

Тагове

Назад