Енциклопедия Дарителството

“ДЕНЧО И ЦАНА Б. БАЛКАНСКИ”

“ДЕНЧО И ЦАНА Б. БАЛКАНСКИ”

Дарители са съпрузите ДЕНЧО и ЦАНА Б. БАЛКАНСКИ.
ДЕНЧО Б. БАЛКАНСКИ (неизв. – 17 окт. 1909) – учител. Роден в с. Запалня, Новозагорска околия. Учителства 16 години. Силно привързан към педагогиката и децата; ЦАНА Б. БАЛКАНСКА (неизв.) – домакиня.
В изпълнение на волята на своя съпруг, в заявление от 2 май 1909 г. Ц. Балканска изпраща в МНП сумата 1020 лв., за да се образува фонд за вечни времена под наименованието “Денчо и Цана Б. Балкански”. От лихвите на фонда да се издържа един ученик, докато завърши гимназия. Издръжката да започне от тогава, когато доходът от фонда бъде достатъчен за това, и тя да се дава “на най-бедния и най-добрия ученик от Новозагорска околия”.
Със заповед на МНП от 16 юни 1909 г. фондът е образуван и влиза във фонд “Завещатели и дарители” към МНП.
Към 1 ян. 1939 г. капиталът възлиза на 8500 лв., към 1 ян. 1942 е 10 500 лв., към 1 ян. 1948 – 19 хил. лв. Няма данни да са отпуснати стипендии.
Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 164, л. 2–4; Пашев, Г. Златна книга…, с. 516.

(И. Шипчанов)

Тагове

Назад