Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ДИМИТЪР БЛИЗНАКОВ”

“Д-Р ДИМИТЪР БЛИЗНАКОВ”

Дарител е ДИМИТЪР НИКОЛОВ БЛИЗНАКОВ (7 септ. 1865 – 6 март 1935) – ветеринарен лекар. Роден в Стара Загора. Завършва гимназия в Николаев, Русия (1884) и Висше ветеринарно училище в Харков (1888). Завърнал се в България, работи като дивизионен ветеринарен лекар (1892–1896) и началник на Военното ветеринарно фелдшерско училище и учебната ковачница в София (от 1907). Член на Върховния ветеринарен съвет при МЗДИ (1898–1924). О.з. санитарен полковник. Частен хоноруван доцент във Ветеринарномедицинския факултет на СУ (1925–1933).
В изпълнение на последната воля на Д. Близнаков съпругата му Мария Близнакова предава на хирургическата клиника във Ветеринарномедицинския факултет на СУ неговата библиотека, а на 20 юни 1935 г. предоставя на разпореждане на Университета бордеро за 100 хил. лв., внесени в ББК, за образуване на фонд на името на съпруга ѝ. Годишните приходи на фонда са предназначени за помощи на двама бедни студенти по ветеринарна медицина, които имат “добър успех, добро поведение” и са се отличили “особено по дисциплините, преподавани в катедрата по хирургия”. Препоръчва се от тези приходи да се плаща и учебната такса на най-бедния студент, ако той отговаря на горните условия. На факултетния съвет се възлага да определи начина на изразходване на средствата.
С дарената сума от 100 хил. лв. през 1935 г. е учреден фонд “Д-р Димитър Близнаков” при Ветеринарномедицинския факултет. На 17 дек. 1940 г. е приета наредба за неговото управление. Факултетният съвет е упълномощен да определя размера на помощите за бедни студенти, завършили VI семестър и отговарящи на условията, както да посочва и студента, чиято учебна такса да се плаща. Като запазва предназначението на фонда, в нач. на юни 1943 г. АС възлага управлението му на фонд “Цар Борис III”.
Помощи от фонд “Д-р Димитър Близнаков” получават: Стойко Ст. Недялков и Димитър Тр. Мичев (по 1950 лв.) през 1940 г.; Петър Хр. Петров и Васил Г. Янчев (по 2 хил. лв.) през 1941 г.; Любен К. Икономов и Владимир Р. Миланов (по 2 хил. лв.) през 1942 г.; Илия Н. Христов и Въльо Н. Цеков (по 2 хил. лв.) през 1943 г.; Славчо Г. Стефанов и Жельо Н. Леков (по 2 хил. лв.) през 1944 г.; Иван Б. Балкански (4 хил. лв.) през 1945 г.; Евстати Ст. Иванов (4 хил. лв.) през 1946 г.; Иван П. Радев (4 хил. лв.) през 1947 г.; Павел Ив. Габрашански и Кирил Ст. Бакърджиев (по 2 хил. лв.) през 1949 г.
Тъй като лихвите сравнително редовно се оползотворяват за целите на фонда, през годините основният капитал не се променя значително. Към септ. 1939 г. той възлиза на 114 641 лв.; към ноем. 1944 г. е 119 138 лв.; към май 1949 г. е 115 225 лв. През февр. 1952 г. капиталът в размер на 121 187 лв. се влива в държавния бюджет и фондът престава да съществува.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 127, л. 1–30; а.е. 150, л. 1–3; Алманах на СУ…, 61–62; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943, C., 1944, 162–163; Алманах 70 години Ветеринарномедицински факултет 1923–1993. Стара Загора, 1993, 27–28; Иванова, Т. История на Ветеринарномедицинския факултет 1923–1993. Стара Загора, 1993, 76, 80, 87. (К. Анчова)

Тагове

Назад