Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ”

“Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ”

Дарител е ДИМИТЪР ПЕТРОВ МОЛЛОВ (26 окт. 1845 – 8 ян. 1914) – хирург, общественик, действителен член на БАН (1884). Роден в Елена. Получава начално образование в с. Садина и с. Ковачовец, Ескиджумайско (дн. Търговищко) и с. Върбица, Шуменско (дн. гр. Върбица) (1860–1862). Продължава образованието си в Духовната семинария в Киев (1867). Завършва медицина като стипендиант на Славянското благотворително общество в Москва (1873) и защитава докторска дисертация (1876) в Московския университет. Занимава се с научни изследвания като помощник на проф. д-р Басов в Обща хирургическа клиника в Москва. Доброволец в Сръбско-турската (1876) и Сръбско-българската война (1885). Губернски лекар на Видин (1877) и главен лекар на София (1882). Председател на Върховния медицински съвет (1879), организатор и дългогодишен председател на БЧК (1883) и негов подпредседател (1888–1889). Основател и председател на Българския лекарски съюз (1901). Един от първите инициатори за организиране надържавно здравеопазване и профилактика в България след Освобождението (1878). Депутат в УНС (1879) и министър на народната просвета (1883–1884). Редактор и сътрудник на много медицински списания, автор на научни трудове. Кмет на София (1895–1896). Умира в София.
Дарението на д-р Д. Моллов е съобщено устно на заседание на УС на БАН на 2 дек. 1916 г. от сина му – проф. Владимир Моллов. Д-р Д. Моллов желае сумата да се употреби за даване на награди на трудове по медицина или естествени науки. В случай че липсват такива, сумата да се използва за нуждите на БАН. В края на 1916 г. УС основава фонд с основен капитал 9109 лв.
Награди от фонда не са давани. Тъй като сумата е малка, фондът е оставен за капитализиране. Към 31 дек. 1933 г. фондът разполага със 17 544 лв., към 1 ян. 1937 г. – 18 857 лв., към 1 ян. 1946 г. – 11 634 лв. През 1947 г. фондът е включен във фонд “Академия”.
Последните сведения са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът му възлиза на 11 427 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1155, л. 1; ф. 5 к, а.е. 1; БИА–НБКМ, ф. 160, а.е. 1; ЛБАН за 1912–1913. № 2, С., 1914, 59–64; Дейци на бълг. медицина…, 248–249; Топузов, В., Cт. Гладилов. БЧК 1878–1998. С., 1998, 35–37, 42–44; 100 години БАН…, с. 446; БВИ, 435–436. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад