Енциклопедия Дарителството

“Д-Р КОСТА ГЕОРГИЕВ”

“Д-Р КОСТА ГЕОРГИЕВ”

Дарител е КОСТА ГЕОРГИЕВ (1872 – 5 дек. 1920*) – лекар. Роден в Русе. Получава средно образование в родния си град. Завършва медицина в Торино, Италия (1897). От 1898 до 1918 г. работи като околийски лекар в Преслав, Брезово, Търново-Сеймен (дн. Симеоновград), Русе, като старши ординатор в Ловеч, Пловдив и като управител на Трънската болница. Показва високи професионални качества, обичан и ценен от хората. От 1919 г. до края на живота си е старши лекар в Ловеч, където умира. Няма преки наследници и оставя цялото си имущест­во на жителите на Ловеч.
Със завещанието си дарява на МНП ок. 75 хил. лв. (38 хил. лв., внесени в БТБ, клон Ловеч, и 37 хил. лв., които трябва да се съберат от длъжници), за да се учреди фонд “Д-р Коста Георгиев”. Капиталът трябва да се облече в ценни книжа и да се остави непокътнат, докато нарасне на 100 хил. лв. Едва тогава от лихвите може да се издържа студент, изучаващ медицина в СУ.
Бюджетно-контролното отделение на МНП се заема със задачата да събере завещаните суми. До нач. на 1922 г. в БНБ по сметката на фонд “Завещатели и дарители” постъпват суми от Ловешката ТБ (39 854 лв. с лихвите), от Н. Статев от Русе – 10 хил. лв., от Ст. Ил. Драсов от Ловеч – 10 хил. лв. По съдебен ред се събират пари от Т. Д. Семерджиев и братя Е. Пенкови от Плевен, които дължат съответно по 7 и 10 хил. лв.
На 23 дек. 1922 г. със заповед на министъра на просветата Ст. Омарчевски, в изпълнение на волята на дарителя се учредява фонд “Д-р Коста Георгиев”, който разполага с капитал от 59 854 лв. Закупени са облигации от БДЗ (1923) и от погасителна каса (1935). В следващите години капиталът нараства, както следва: към 1 ян. 1938 г. възлиза на 67 287 лв., към 1 ян. 1939 г. е 75 700 лв., към 1 ян. 1942 г. – 92 400 лв. През 1938–1942 г. приходите на фонда са между 3400 и 4500 лв. Към 1 ян. 1944 г. капиталът на фонда нараства на 104 253 лв. и надхвърля изискваната в завещанието сума 100 хил. лв., но не е отпусната стипендия.
Фондът се закрива през 1948 г. със сливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП с държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 204, л. 1–130; а.е. 454, л. 60–69; Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942, с. 6; Пашев, Г. Златна книга…, 262–263. (B. Hиколова)

Тагове

Назад