Енциклопедия Дарителството

“Д-Р МАРИН РУСЕВ”

“Д-Р МАРИН РУСЕВ”

Дарител е МАРИН РУСЕВ РУСЕВ (18 февр. 1864 – 13 ян. 1935) – лекар. Роден в Търново. Завършва медицина с докторат в Женева (1890) на държавни разноски. Ординатор в болницата в Търново (1890–1892), член-секретар на VI и VII медицински съвет (1892–1894), управител на Софийския противошарков институт (1894–1895), окръжен лекар в София (1895–1903), поддиректор (1892–1894) и директор (1903–1908 и 1912–1918) на Гражданската санитарна дирекция. През I световна война (1915–1918) е заместник-началник на военносанитарната част към MB. Санитарен генерал-майор. Председател на Върховния медицински съвет (1912–1918). Автор на Закона за опазване на общественото здраве (1903). Поставя началото на борбата с туберкулозата. Открива санаториума за гръдоболни в Троян (1905) и санаториума за костно-ставна туберкулоза край Варна (1908). Основава Дружест­вото за борба против туберкулозата (1908). Личен лекар на цар Фердинанд и цар Борис III. Активно участва в работата на Българския лекарски съюз. Подготвя създаването през 1918 г. на Медицинския факултет на СУ, за което през 1930 г. е провъзгласен за “почетен доктор на медицината”. Умира в София.
Лично ангажиран с откриването на Медицинския факултет, където “българската младеж за първи път започва да изучава медицински науки на своя роден език” и “в знак на моята преданост към това културно народно дело и от желание да взема макар и слабо участие в неговата подкрепа и насърчение”, в деня на започване на учебните занятия – 10 апр. 1918 г., той дарява на СУ 8 хил. лв. в облигации за образуване на фонд на негово име. Волята му е всяка година приходът от него да се дава като награда, носеща името “Д-р Марин Русев”. Сумата да се разделя поравно на завършилите с най-добър успех лекар и лекарка. Връчването на наградите следва да започне още от първия випуск медици. На 26 апр. с.г. АС приема дарението, а на 16 ян. 1929 г. одобрява и правилника на фонда, съгласно който деканът на Медицинския факултет определя наградените, а самата премия се връчва в деня на промоцията.
Междувременно фондът нараства от нови постъпления. В нач. на 1924 г., предвид предстоящото дипломиране на първия випуск лекари, КОНСТАНТИН П. ПАНАЙОДОВ – адвокат, министър, депутат, дарява 2 хил. лв. в полза на фонда. През 1927 и 1928 г. същият прави нови две дарения от по 2 хил. лв. Така капиталът на фонда се увеличава. През 1925 г. той възлиза на 13 011 лв., 1933 г. – 33 436 лв., 1939 г. – 51 170 лв., 1943 г. – 66 855 лв., 1949 г. – 87 046 лв. Единствените сведения за раздадени премии са от 1932 г., когато д-р Мария Тетевенска и д-р Димитър Рунев получават по 1000 лв. Вероятно поради недостатъчния капитал други награди от фонда не са връчвани.
В нач. на юни 1943 г. АС поверява управлението на фонд “Д-р Марин Русев” на фонд “Цар Борис III”, като запазва самостоятелното му предназначение.
На 9 февр. 1952 г. целият капитал на фонда се влива в държавния бюджет и той се закрива.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 93, л. 1–10; ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 113, л. 1–212; а.е. 114, л. 1–62; оп. 14, а.е. 1, л. 6; ГСУ, Офиц. отдел, 1924/1925. C., 1926, с. 19; ГСУ, Офиц. отдел, 1931/1932. С., 1933, с. 18; ГСУ, Офиц. отдел, 1933/1934. С.,1935,
с. 20; ГСУ, Офиц. отдел, 1938/1939. С.,1940, с. 106; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943. С., 1944, 162–163; ЕБ. T. 5, С., 1986, 843–844; Дейци на бълг. медицина…, 326–327; 75 години Медицински факултет София. С., 1993, 7–9. (K. Aнчова)

Тагове

Назад