Енциклопедия Дарителството

“Д-Р САВА МИРКОВ”

“Д-Р САВА МИРКОВ”

Дарител е САВА МИЛКОВ МИРКОВ (15 юни 1850 – 9 авг. 1927) – лекар, общественик, действителен член на БАН (1898). Роден в с. Беброво, Еленско. Завършва Духовната семинария в Киев (1872) и Московския медицински факултет (1876). Участва в Руско-турската война (1877–1878) като лекар във Втора опълченска дружина. Основател е на първата болница за опълченци. След Освобождението е първият губернски лекар в София (1878) и първият старши лекар на Александровската болница (1879). От 1882 до 1891 г. е главен лекар на българската войска. Един от създателите на БЧК и негов подпредседател (1914–1927). Редактор и сътрудник на медицински списания, автор на трудове по медицина. Народен представител в XII ОНС (1902–1903). Умира в София.
На 1 авг. 1929 г. синовете на дарителя изпълняват волята на баща си и внасят сумата 50 хил. лв. на БАН за учредяване на фонд “Д-р Сава Мирков”. Целта на фонда е от лихвите да се дават награди и да се печатат трудове в областта на медицината, предимно по хигиената на населените места.
На 17 авг. 1929 г. УС на БАН приема дарението и образува фонд под свой контрол.
За награда от фонда кандидатстват: през 1930 г. д-р Вл. Мирков с труда си “Причини за отравянията със сирене”; през 1932 г. – д-р Ив. Иванов с “Три социални злини (туберкулоза, венеризъм, детска смъртност и борбата с тях в социално отношение)”. Трудовете са рецензирани от комисия при Природоматематическия клон, но не са одобрени за награждаване. Съгласно чл. 2 от Общата наредба за даване награди от фондовете при БАН (1933) фондът е оставен за капитализиране, тъй като сумата не е достатъчна за изпълнение на предназначението си.
Към 31 дек. 1933 г. фондът има капитал 63 100 лв., към 31 дек. 1938 г. – 85 120 лв., към 1 ян. 1947 г. – 118 042 лв. Последните сведения за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът му възлиза на 125 509 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1103, л. 140; а.е. 1153, л. 1–12; БИА–НБКМ, ф. 160, а.е. 1, л. 3; ЛБАН за 1927–1928. № 11, С., 1929, 47–50; Книга за дарителите на БАН…, 237–241; 100 години БАН…, с. 420; БВИ, с. 421; ЕБ. Т. 4, с. 276.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад