Енциклопедия Дарителството

“Д-Р СТАЙЧО ГЕОРГИЕВ”

“Д-Р СТАЙЧО ГЕОРГИЕВ”

Дарител е ИВАН ГЕОРГИЕВ (неизв.) – адвокат. Роден в Тулча, Северна Добруджа (дн. в Румъния).
В памет на покойния си брат д-р Стайчо Георгиев (10 дек. 1862, Тулча – 28 септ. 1924, София) – медик, частен хоноруван доцент по антропология във Физико-математическия факултет на СУ (1895–1924), на 25 септ. 1925 г. той дарява на СУ неговата медицинска библиотека, както и 100 хил. лв. за създаване на фонд на име “Д-р Стайчо Георгиев”*. Лихвите от фонда са предназначени за издръжка във ВУЗ на младеж “българин, православен, който би имал присърце изучаването на политическата и културната история на племето ни”. По волята на дарителя бъдещите стипендианти, избрани от АС, следва да бъдат от “поробените днес покрайнини на племето ни – Добруджа и Македония, предимно от родния ни град Тулча, а сетне от градовете Велес и Щип”. Още същия ден АС приема дарението, а на 2 юли 1926 г. одобрява правилника на фонда. В него се предвижда, след като лихвите от капитала станат достатъчни за издръжката на един студент в София, да се учреди стипендия на името на титуляра на фонда. По решение на Историко-филологическия факултет тя да се отпуска за 4 години на кандидат от посочените по-горе градове и области, завършил класическа гимназия с “успех много добър и при отлично поведение”. Ако при следването стипендиантът е нередовен в занятията си и не издържи навреме първия университетски изпит най-малко с общ успех “добър”, стипендията му се отнема. Управлението на фонда се възлага на Историко-филологическия факултет. В нач. на юни 1943 г. АС прехвърля управлението на фонд “Д-р Стайчо Георгиев” на фонд “Цар Борис III”, като запазва самостоятелното му предназначение.
Капиталът на фонда през 1933 г. е 155 063 лв., през 1939 г. – 180 596 лв., през 1943 г. – 206 606 лв., а през 1951 г. – 251 231 лв. Липсват данни от него да е издър­жан стипендиант.
На 9 февр. 1952 г. целият му капитал се влива в държавния бюджет и той престава да съществува.

ЦДА, ф. 177 к, oп. 4, а.е. 107, л. 1–3; ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 121, л. 1–56; ГСУ, Офиц. отдел, 1933/1934. C., 1935, с. 20; ГСУ, Офиц. отдел, 1938/1939. С., 1940, с. 106; ГСУ, Офиц. отдел, 1942/1943, 162–163; Алманах на СУ…, 116–117; Дарителство и дарителски фондации…, Законови актове…, с. 179. (K. Aнчова)

Тагове

Назад