Енциклопедия Дарителството

“ДАРИНКА И ДИМИТЪР МАТЕЕВИ”

“ДАРИНКА И ДИМИТЪР МАТЕЕВИ”

Дарител е ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАТЕЕВ (неизв. – 13 окт 1931).
На 12 окт. 1931 г. завещава на Котленската градска община къща и дворно място в София на ъгъла на ул. “Ангел Кънчев” № 16 и “Георги Вълкович”, както и всички вземания, които има да получава, за образуване на фонд на името на съпругата му Даринка и на негово име. Този фонд да служи за издръжка на бедни ученици в Котел. Фондът следва да започне да функционира след смъртта на съп­ругата, тъй като тя има право да ползва приходите, докато е жива.
На 10 март 1933 г. на заседание на Котленския градски общински съвет завещанието е прието и фондът е учреден. Управлението му се поема от Котленската община под върховния контрол на МНП. От преведените 209 823 лв. са върнати дълговете на покойния, изплатени са лихвите в полза на съпругата му и остатъкът от 146 422 лв. е внесен в БЗБ. Междувременно тази сума нараства. През ноем. 1939 г. по молба на Д. Матеева Общинският съвет отпуска 200 хил. лв. от завещаната сума, към която тя добавя и свои лични средства за закупуване на апартамент в София. Договорено е след смъртта ѝ той да остане на разположение на фонда. Но тъй като Мусмановият градоустройствен план засяга част от недвижимия имот на ул. “Ангел Кънчев”, отново по нейно предложение през авг. 1941 г. Котленският общински съвет взема решение къщата да се събори и на нейно място да се построи модерна сграда – съпритежателски дом. Предвижда се за строежа да се обяви търг, като срещу отстъпения на общината парцел се предоставят апартаменти и магазини.
Данни за по-сетнешната съдба на фонда и завещаните за него средства и имоти не са установени.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 71, л. 1–44; ДА–Сливен, ф. 9 к, оп. 1, а.е. 35, л. 94–96, 113. (К. Анчова)

Тагове

Назад