Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТЪР КУДОГЛУ”

“ДИМИТЪР КУДОГЛУ”

Дарител е ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУДОГЛУ (1862 – 7 март 1940) – стопански деец, едър търговец. Роден в с. Малко Габрово (дн. Габрово), Ксантийска околия. Начално образование получава в родното си село при известния учител Яков Змейовец. Завършва с отличие гимназиално търговско образование във френския колеж “Св. Жозеф” в Цариград. След ранната смърт на баща си се връща в родния край и започва да се занимава самостоятелно с търговия на тютюни. Скоро натрупва огромно състояние. Поради преследвания от страна на местните гърци и турци е принуден да напусне родните места и се установява в Дрезден. Там разширява своята стопанска дейност и става един от най-заможните български тютюнотърговци. Продължава деловите си връзки с България и притежава големи складове в Пловдив.
Макар далеч от родината си, Д. Кудоглу дълбоко се вълнува от съдбата на съотечествениците си. Развива широка филантропична дейност. Със собствени средства поправя и преустройва родната си къща в с. Малко Габрово и я подарява за училище (1911). Устройва аптека и я снабдява с лекарства, помага на стари, недъгави и болни, наема лекарка, която да лекува безплатно съселяните му. Чрез търговията с тютюн осигурява поминъка на много хора в селото. През 1913 г. с. Малко Габрово е нападнато от гръцки войски и андарти и е опожарено, а жителите му успяват да избягат в България. Научил за страшната вест, Д. Кудоглу изпраща средства за първа помощ. По-късно полага големи усилия, за да събере и настани съселяните си в едно селище. Само за превоз на материали, необходими за жилищата им, изразходва над 200 хил. лв. По време на I световна война (1914–1918) и след нея щедро подпомага трапезарии за бедни деца, приюти за сираци и възрастни хора, манастири и др. в Пловдив, София и гр. Ксанти (дн. в Гърция). Общата сума на по-значителните му дарения надхвърля 3,5 млн. лв. Той подпомага и образованието на студенти и ученици. Оказва голяма материална подкрепа на известната българска цигуларка Недялка Симеонова. През 1921 г. прави две крупни дарения, възлизащи на 230 хил. лв., за фондовете “Иван Вазов” и “Цанко Церковски” при МНП. Завършек на филантропичната му дейност е учредяването и издръжката на здравен диспансер в Пловдив (вж. “Дом на благотворителността и народното здраве “Димитър Петров Кудоглу” в гр. Пловдив” – фондация). Награден е с орден за граждански заслуги, II степен. Умира в Пловдив.
През 1920 г. Д. Кудоглу прави дарение от 100 хил. лв. за БАН. Желанието му е да се образува фонд, от чиито лихви се награждават или издават литературни трудове. Фондът е образуван на заседание на УС на БАН, състояло се на 19 юни 1920 г. През 1925 г. с негови средства е издаден трудът на проф. Юрдан Иванов “Богомилски книги и легенди”. Изразходвани са 81 хил. лв., като част от тях (50 хил. лв.) са взети от неприкосновения капитал. Поради това в следващите години фондът е оставен за капитализиране, за да достигне първоначалния си размер. В него постъпват и средствата, получени от продажбата на книгата.
С писмо от 21 дек. 1929 г. дарителят променя първоначалната си воля. За да се постигне хармония с дейността на фондацията “Дом на благотворителността и народното здраве “Д. П. Кудоглу”, той изказва желание от фонда да се награждават трудове с медицинска тематика. Съобразявайки се с това, УС на БАН решава да се премират трудове, посветени на туберкулозата, детската смъртност и венерическите болести.
На 1 ян. 1932 г. капиталът достига първоначалната си стойност и през следващите години фондът редовно предоставя награди. Сред наградените са: д-р П. Белов за трудовете “Що е туберкулоза и как да се пазим от нея” и “Диагностика и терапия на белодробната туберкулоза”; д-р Д. Бурилков за “Туберкулозата в нашите градове”; д-р Г. Шаров за “Туберкулоза и възраст”; д-р 3. Бочев за “Цялостна здравна служба”; д-р 3. Захариев за “Защо умират децата у нас” и др. Размерът на премията е от 1000 до 3 хил. лв. Капиталът на фонда нараства и към 1 ян. 1937 г. възлиза на 123 884 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 133 203 лв. Последната награда от фонда на стойност 10 хил. лв. е предоставена през 1945 г. на д-р И. Емануилов.
През 1947 г. капиталът и приходите на фонда се вливат във фонд “Академия”.

НА–БАН, ф. 1 к, оп, 2, а.е. 1149; Отчет на Дома на благотворителността и народното здраве “Димитър Петров Кудоглу” в Пловдив за 1937 и 1938. Пловдив, 1939, 10–14. (P. Стоянова)

Тагове

Назад