Енциклопедия Дарителството

“ДИМИТРИЧКА Д. КЮЛЮРОВА”

“ДИМИТРИЧКА Д. КЮЛЮРОВА”

Дарител е ДЯКО Д. КЮЛЮРОВ (1877 – неизв.) – морски офицер. Роден в Шумен. Получава начално образование в родния си град, a IV и V клас завършва във Варненската мъжка гимназия. През 1897 г. заминава за Русия, където 4 години следва във Военноморското училище в гр. Николаев и 1 година висш курс в Севастопол. Завръща се в България (1901), но получава отказ да бъде назначен във флота. На 28 авг. 1901 г. заминава за Одеса, където започва работа като IV офицер в Английското параходно дружество на търговския параход “Ураниум”. През 1907 г. завършва морската академия в Лондон. На английска служба е до 1914 г., след което живее в Ню Йорк.
С писмо от 14 юли 1930 г. по повод 25-годишнината от смъртта на майка си Димитричка Д. Кюлюрова (починала в Ямбол на 14 март 1906), Д. Кюлюров подарява 100 хил. лв., вложени в БЗБ – Варна, на Държавното девическо училище (“Нанчовото”) в Шумен за създаване на фонд на нейно име. Волята на дарителя е този капитал да остане неприкосновен, а лихвите да се използват в помощ на бедни ученички. Управлението на фонда и определянето на учениците, които ще се подпомагат от него, се поверяват на учителския съвет. Още на 6 август с.г. Варненският клон на БЗБ уведомява Държавното девическо училище, че сумата е внесена и съгласно волята на дарителя е оставена на негово разположение.
През юни 1931 г. в училището е открита бронзова паметна плоча, на която според волята на Д. Кюлюров има следния надпис: “По случай 25-годишнината от смъртта на милата ми майка Димитричка Д. Кюлюрова аз подарявам за вечни времена на Шуменското девическо педагогическо училище учебен фонд за бедни ученички. Морски капитан Дяко Кюлюров”.
Дарението е прието от учителския съвет на 23 февр. 1931 г. Правилник за управлението на фонда е подготвен и приет едва на 22 юни 1942 г., утвърден от МНП на 29 юни с.г. Съгласно този правилник фондът се управлява от учителския съвет. Основният капитал се състои от дарените 100 хил. лв., от останалите неизразходвани суми при приключването на баланса в края на всяка учебна година и от други непредвидени източници. Капиталът се внася на срочен влог в БЗКБ и при изтичане на срока веднага се подновява с нов максимален срок за повече лихводоходност. Целта на фонда се реализира чрез осигуряване на храна в безплатната ученическа трапезария, за лекуване, летуване, купуване на учебници и др. на бедни ученици. Средствата се изразходват по решение на учителския съвет.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 2, а.е. 278, л. 109–113; оп. 4, а.е. 36, л. 1–4; а.е. 79, л. 1–5; а.е. 171, л. 1–2; ДА–Шумен, ф. 48 к, оп. 2, а.е. 26, л. 1–25; ф. 665 к, оп. 1, а.е. 86; Шуменски вести, № 35, 6 юни 1931; № 97, 21 дек. 1937. Лечев, Д. Златна книга на дарителството в Шуменския край. Шумен, 1998, 121–122, 184.

(М. Тодоракова)

Тагове

Назад