Енциклопедия Дарителството

“ДРУЖЕСТВО МАЛЪК ПАРК”

“ДРУЖЕСТВО МАЛЪК ПАРК”

Фондът е създаден с капитал на Кварталното благоустройствено благотворително и културно д-во “Малък парк”, основано през 1925 г. в III извънградска част на София, между Борисовата градина, корекцията на р. Перловец, Военното училище и казармите на I конен полк. Съгласно приетия устав дружеството има за цел “благоустройствено и културно развитие на квартала, морално и умствено развитие на неговите жители, материално подпомагане на крайно бедните членове”, построяване на училище, църква, читалище и др. Средствата се събират чрез членски внос, дарения, подписки, лотарии, вечеринки, сказки и др. Дружествените дела се ръководят от 5-членно настоятелство, избрано от Общото събрание, и контролна комисия. Основатели на дружеството са Казимир Заморски (председател), Дончо Ангелов (подпредседател), Иван Маджаров (секретар-касиер), Христо Димчев и Васил Милчев (съветници) и членовете на контролната комисия Стефан Цветков, Ал. Митев и Н. Лулчев.
От 1928 г. дружеството остава без редовни членове, които по устав трябва да бъдат най-малко 10. На Общото събрание от 5 апр. 1931 г. прекратява своята дейност с капитал от 7267 лв. Съгласно чл. 27 от устава, ако до 5 години дружест­вото не се възстанови, капиталът трябва да се внесе в БНБ за олихвяване, докато достигне 30 хил. лв., след което да се използва за откриване на квартално читалище под надзора на МНП. Или ако такова вече съществува, да се образува фонд за осигуряване на 2 стипендии на бедни ученици.
На заседанието си от 11 май 1938 г. настоятелството и контролната комисия вземат решение за окончателното ликвидиране на дружеството и наличната сума по влогова книжка е предадена (с писмо от 17 май с.г.) на МНП.
Фондът е учреден със заповед на министъра от 4 юни 1938 г. Съгласно заповедта средствата на фонда се държат винаги в облигации и ценни книжа от държавни и гарантирани от държавата заеми. Лихвите се капитализират, докато капиталът достигне размер, при който годишната лихва бъде достатъчна за даване на най-малко 2 стипендии на “най-бедни и трудолюбиви ученици (предпочитат се кръгли сираци) от квартала”.
Размерът на фонда към 1 ян. 1940 г. е 12 419 лв., към 1 ян. 1944 г. – 14 924 лв., към 1 ян. 1947 г. – 18 400 лв. Лихвите (в размер от 600 до 700 лв.) продължават да се капитализират като недостатъчни за осигуряване на 2 стипендии.
Фондът се закрива през 1948 г., когато със Закона за бюджета средствата от фонд “Завещатели и дарители” при МНП се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 89, л. 58, 79, 158, 232 и др.; оп. 4, а.е. 172, л. 1–15; а.е. 466, л. 16–20. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад