Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ И АНАСТАСИЯ ЦАРЕВИ”

“ГЕОРГИ И АНАСТАСИЯ ЦАРЕВИ”

Дарители са ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ЦАРЕВ и съпругата му АНАСТАСИЯ ЦАРЕВА.
Г. ЦАРЕВ (26 март 1868 – неизв.) – държавен чиновник. Роден в с. Стрелча (дн. град), Панагюрска околия. Завършва трети клас и получава стипендия за гимназията в Пловдив, но събитията около Съединението и Сръбско-българската война (1885) не му позволяват да продължи образованието си. Работи последователно като писар, секретар, главен бирник, финансов началник и достига до счетоводител и началник бюджетно-контролно отделение при Главна дирекция на статистиката. Участва в Балканските войни (1912–1913). След пенсионирането си живее в родното си село.
А. ЦАРЕВА (1868 – неизв.). Родена в Елена. Завършва трети клас в Русе.
На 1 апр. 1935 г., водени от желанието “да оставим един какъв-годе спомен и да дадем един малък пример на благотворителност в нашето мило село, което в това отношение е много забравено”, те даряват на училищното настоятелство в с. Стрелча 20 хил. лв. за образуване на фонд на тяхно име. Условието е с лихвите от него всяка година по решение на учителския съвет да се подпомагат бедни ученици от селото или пък да се използват като помощ за трапезарията, ако се създаде такава.
Г. и А. Цареви правят и други дарения за с. Стрелча: на църквата “Св. Архангел Михаил” дават 20 хил. лв. за образуване на още един фонд на тяхно име, от чиито лихви да се раздават помощи на стари, бедни хора; на ч-ще “Просвещение” – 20 хил. лв. за фонд “Постройка здание и театрален салон”.
Други данни за тези фондове не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 150, л. 1–6. (K. Анчова)

Тагове

Назад