Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ (ЖОРЖ) РАДОЕВ РАЧЕВ”

“ГЕОРГИ (ЖОРЖ) РАДОЕВ РАЧЕВ”

Дарител е семейство РАЧЕВИ (РАДОЙ – съпруг, РУЖА – съпруга, ЛИЛИЯ – дъщеря) от Шумен. В памет на четвъртия член на семейството – Георги (Жорж) Радоев Рачев – възпитаник на Шуменската мъжка гимназия, летец подпоручик от Въздушните войски, загинал на 9 авг. 1938 г. при изпълнение на служебния си дълг, тримата подаряват на гимназията 50 хил. лв. Те желаят с тях да се образува фонд на името на загиналия летец и в края на всяка учебна година от лихвите да се дават по 500 лв. като награда на “беден, с примерно поведение, трудолюбив, скромен и с добри другарски чувства ученик”, определен от учителския съвет. Когато фондът нарасне и лихвите бъдат достатъчни за издръжка на един младеж, годишната награда от 500 лв. да се замени с годишна стипендия за издръжка на ученик от следващите класове. Стипендиантът трябва да отговаря на същите условия, както при наградите.
Предвид, че покойният е бил страстен спортист и за поощрение на спортното дело между гимназистите, дарителите желаят всяка година да се дава по 1 награда (в пари или някакъв предмет) на най-добрия спортист, отличил се при ежегодните ученически спортни състезания. Учителският съвет определя размера на тази награда, която да е до 500 лв.
В писмо от 4 ноем. 1940 г. директорът на гимназията уведомява министъра на народната просвета, че учителският съвет единодушно е приел това дарение и е основал фонд. Впоследствие се изготвя правилник, в 12-те пункта на който се регламентира управлението на фонда, приет от учителския съвет на 26 март 1941 г. Влиза в сила след утвърждаването му от МНП и се прилага. Липсват имената на наградените от фонда.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 143. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад