Енциклопедия Дарителството

“ГОРЧО СТ. МЕРДЖАНОВ”

“ГОРЧО СТ. МЕРДЖАНОВ”

Дарител е ГОРЧО СТОЯНОВ МЕРДЖАНОВ (11 окт. 1857 – неизв.) – общественик, държавен чиновник. Роден в с. Широка лъка, Смолянско, където получава образованието си. През 1875 г. отива в с. Чепеларе (дн. град) и учи обущарски занаят. Проявява голяма социална активност, което му създава авторитет в селото. Известно време е учител в с. Чепеларе, а от 1878 г. е назначен за писар в новосъздаденото акцизно управление в Станимака (дн. Асеновград). Заема различни държавни служби: акцизен агент в с. Чепеларе, подсекретар на акцизното управление в Пловдив, магазинер в Дирекция на финансите на Източна Румелия и пр. Инициатор е на редица мероприятия, свързани с благоустрояването и културно-просветното развитие на Родопския край, и по-специално на селата Чепеларе, Широка лъка, Стойките и Върбово. С дейното му участие се учредява образователното д-во “Родопска искра”, отпусната е голяма помощ за откриването на третокласно училище в с. Чепеларе (1882). Поема инициативата за образуването на кооперативно д-во “Водопад”, чиято цел е електрифицирането на селището.
Прави и други значителни дарения. През периода 1899–1902 г. влага много труд и собствени средства в изграждането на читалищната сграда в с. Чепеларе. С цел да подпомогне бедни ученици дарява 40 хил. лв. на училището в същото село и 20 хил. лв. на училищата в с. Стойките и с. Върбово. Не забравя и читалището в родното си с. Широка лъка, което получава през 1929 г. 50 хил. лв. Вероятно някои от тези парични дарения са оформени като фонд, но липсват данни за тях.
В писмото си до училищното настоятелство в с. Широка лъка от 10 юни 1929 г. Г. Мерджанов разкрива мотивите, ръководили го в обществената му дейност и подтикнали го към дарителство. “Понеже и сега, при напредналата си възраст – пише той, – продължавам да вярвам, че само чрез просветата и възпитанието, които се дават в нашите училища, българският народ, след постигналите го нещастия, ще може да се насочи в пътя на културата, едничкия залог за истинското му благоденствие…” Особено необходима по негово убеждение е помощта в тази насока за Родопския край. Дарението възлиза на 40 хил. лв. По желание на дарителя сумата трябва да се раздели на две части и да се внесе на срочен влог съответно за по 60 и 20 години. След изтичане на съответните срокове от годишните лихви да се поеме издръжката на двама бедни, трудолюбиви и способни ученици до завършване на висше образование, както и да се купуват учебни помагала и облекло за бедни ученици.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на училищното настоятелство в с. Широка лъка от 15 юни 1929 г. Управлява се от настоятелството, което изпълнява волята на дарителя и влага капитала на два срочни влога. Липсват данни за фонда след тази дата.
Г. Мерджанов полага грижи и за училищното дело в с. Стойките. През 1932 г. предоставя 40 хил. лв. за довършване строежа на училищната сграда. Други 10 хил. лв. дарява за образуване на фонд, носещ името му. Желанието му е сумата да се олихвява в продължение на 10 години, след което годишните приходи да се употребяват за подпомагане на бедни ученици. Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на училищното настоятелство от 26 ян. 1934 г. Управлява се от училищното настоятелство. В знак на благодарност училището приема за свой патрон името на дарителя.
Други данни за фонда не са намерени.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 55, л. 54–58; а.е. 375, л. 8. (P. Стоянова)

Тагове

Назад