Енциклопедия Дарителството

“ГУНЧО СТ. ГУНЧЕВ”

“ГУНЧО СТ. ГУНЧЕВ”

Дарители са ВЕЛИКА ГУНЧЕВА (31 ян. 1882 – неизв.) – домакиня, родена в Габрово, съпруга на известния лекар Стефан Гунчев, и ЖАК ЧЕЛЕБИ БЕНЦИОН (неизв.).
По повод смъртта на Гунчо Ст. Гунчев (9 март 1904, Бяла – 2 юни 1940, София) – редовен доцент по география в Историко-филологическия факултет на СУ и основател на сп. “Архив за поселищни проучвания”, майка му Велика Гунчева дарява на СУ специализираната му библиотека, както и 50 хил. лв. за основаване на фонд на негово име при Географския институт. Волята ѝ е част от годишната лихва да отива за награда на студент по география, написал през годината най-добрата научна работа за втория годишен изпит от областта на поселищната география, а с останалите средства да бъде подпомогнато следването на беден, даровит студент, също по география, през последната година от обучението му. На 5 дек. 1940 г. Жак Челеби Бенцион “в знак на взаимно приятелство и почит” към Г. Гунчев дарява още 50 хил. лв. в облигации (от БДЗ – 1923) за увеличаване на капитала на вече основания при СУ фонд. В края на учебната 1941/1942 г. той възлиза на 107 449 лв., а през 1951 г. – на 139 425 лв. Най-вероятно лихвите не са използвани.
В началото на юни 1943 г. АС поверява управлението на фонд “Гунчо Ст. Гунчев” на новосъздадения при СУ фонд “Цар Борис III” за подпомагане на студентите, като запазва самостоятелното му предназначение.
Фондът преустановява съществуването си на 9 февр. 1952 г., когато целият му капитал отива в републиканския бюджет.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 135, л. 1–62; а.е. 157, л. 1; Архив за поселищни проучвания. Год. II, кн. 3–4, C., 1941, 1–48; Известия на Бълг. географско д-во, 1939, кн. VII, c. V—VII; Родолюбие, ноем. 1940, кн. 3, с. 19; ГСУ, Офиц. отдел, 1941/1942 г. C., 1943, с. 143; СУ, Офиц. отдел 1942/1943 г. C., 1944, 162–163; Алманах на СУ…, 135–136. (K. Aнчова)

Тагове

Назад