Енциклопедия Дарителството

“ИЛИЯ А. ШОТОВ”

“ИЛИЯ А. ШОТОВ”

Дарител е ИЛИЯ АТАНАСОВ ШОТОВ (1856 – дек. 1939) – търговец, индустриалец, рентиер. Роден в с. Загоричене, Костурско (Македония). Учи в българското училище в родното си село. През март 1881 г., преследван от местните власти за политическата си дейност, е принуден да емигрира и се установява във Варна. Занимава се с търговия, развива мелничарска индустрия. Умира във Варна.
На 21 ян. 1923 г. Ил. Шотов дарява на Варненската търговско-индустриална камара (ВТИК) сумата 20 хил. лв. за образуване на фонд на негово име при Средното търговско училище (а по-късно и при Висшето търговско училище). Парите са вложени в БЗКБ и са закупени ценни книжа. За изпълняване на целите на фонда той обещава в приход да постъпват ежегодно лихвите на сумата 140 хил. лв., отпусната на варненски жители срещу ипотека на недвижими имоти. Срокът за изплащане е 31 дек. 1935 г., когато тази сума става основен капитал на фонда. Заемът носи годишна лихва от 15 хил. лв.
Дарението се приема от ректора на Висшето търговско училище проф. Ц. Калянджиев. Изработва се правилник, според който лихвите трябва да се използват за издръжка на беден, но способен младеж, докато завърши средно и висше търговско училище във Варна. Фондът се управлява от ефория от трима души: един сродник на дарителя, секретаря на ВТИК и един представител на Средното търговско училище или на ВТИК. Докато дарителят е жив, той определя името на родственика. Ефорията се грижи за редовното прибиране на лихвите и оползотворяването им, следи за успеха и поведението на стипендиантите. Последните се редуват така: първият да бъде българин от с. Загоричене. Ако не се яви такъв, да бъде избран от друго населено място в Костурско или от Македония изобщо. Вторият по ред кандидат да бъде от Варна или от Варненски окръг. Това редуване да бъде за вечни времена, докато е възможно. Изборът на кандидата става от ефорията въз основа на мнението на учителския съвет при Варненското средно търговско училище, но препоръката не е задължителна за ефорията.
От 1923 до 1935 г. ежегодно като лихва постъпва сумата 15 хил. лв. От натрупаните средства до 4 май 1936 г. са изразходвани 97 890 лв. за стипендии на ученици от Средното търговско училище и на студенти от Висшето търговско училище.
През 1932 г. стипендиант е ученикът Георги Наумов с 1000 лв. месечно. Към 31 дек. 1944 г. фондът разполага със 148 838 лв. Престава да съществува през 1948 г.
През март 1938 г. Ил. Шотов дарява 100 хил. лв. на Женското благотворително д-во “Майка” във Варна за образуване на фонд на името на съпругата му Теодора (вж. “Теодора Илия Шотова” – фонд).

ДА–Варна, ф. 232 к, оп. 1, а.е. 80, л. 46–49; а.е. 92, л. 3–17; Варненска поща, № 7406, 10 юни 1939; № 7576, 7 дек. 1939; Год. ВТУ, Т. 10. 1936/1937; Т. 17, 1943/1944. (В. Николова)

Тагове

Назад