Енциклопедия Дарителството

“ИВАН П. ЦЕРОВ”

“ИВАН П. ЦЕРОВ”

Дарител е ИВАН ПАНАЙОТОВ ЦЕРОВ (26 март 1857 – 1938) – учител, общественик, книжовник. Роден в с. Церова кория, Търновско. Завършва Петропавловската семинария в Лясковския манастир (1874–1877). Учител в родното си село, в Габрово и в Свищов. След Освобождението (1878) е активен деец на Либералната партия във Варна. От септември 1888 до март 1890 г. е учител във Варненската държавна мъжка гимназия. На 15 март с.г. е назначен за инспектор на Варненското учебно окръжие (до 7 авг. 1894). По политически причини се премества за една година в Шуменското педагогическо училище. От 1895 до 1901 и от 1905 до 1907 г. е учител във Варненската държавна девическа гимназия. На 10 юни 1909 г. е избран за кмет с листата на Демократическата партия. По време на своя мандат (до 31 март 1912) допринася за модернизацията на града чрез водоснабдяването му, прокопаване на канализация, прокарване на електрическо осветление, започва строежът на общинския театър, построяват се три основни училища, общински хали.
Ив. П. Церов е председател на Театралното д-во “Театър”, на Българското славянско дружество, на Варненското училищно настоятелство. Автор е на спомени, Христоматия по български език (1901), Черковнославянски речник (1920). Умира във Варна.
По повод на 50 години учителска дейност, в израз на благодарност за оказаното внимание от страна на градската общественост и в израз на “голямата му привързаност към учителското звание”, Ив. П. Церов прави дарения на Мъжката и на Девическата гимназия.

ФОНД № 1 “ИВАН П. ЦЕРОВ”
(при Варненската държавна мъжка гимназия)

През септември 1927 г. ИВ. П. ЦЕРОВ дарява 5 хил. лв. за учредяване на фонд на негово име при Варненската държавна мъжка гимназия “Фердинанд I”. Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се дават награди на двама ученици, отличили се на зрелостния изпит по български език. Дарението е прието от учителския съвет с протокол от 7 дек. 1927 г. Съгласно приетия правилник, от лихвите на фонда трябва да се дават награди в пари или книги из областта на българската история, литература и фолклор. Наградите се определят от 5-членна комисия, избрана измежду членовете на учителския съвет под председателството на директора. През 1929 г. са дадени парични награди на Георги Тръпчев и Михаил Михайлов. От 1929 до 1934 г. всяка година са връчвани награди на двама души по 240 лв., през 1935 г. – книги за 400 лв. През 1936 и 1937 г. е дадена една парична награда в размер на 70 лв. и книги за 90 лв. През 1939 и 1940 г. наградите са книги на стойност 400 лв. От 1941 до 1944 г. не са отпускани награди.
Последната проверка на фонда е от 11 ноем. 1944 г., когато той разполага с 5106 лв. Няма данни за фонда след тази дата.

ФОНД № 2 “ИВАН П. ЦЕРОВ”
(при Варненската държавна девическа гимназия)

През септември 1927 г. ИВ. П. ЦЕРОВ внася сумата 5 хил. лв. за образуване на фонд на негово име при Варненската девическа гимназия “Мария Луиза”. Дарителят желае всяка година от лихвите на фонда учителският съвет (или изпитната комисия) да дава награди на две ученички, отличили се по време на зрелостния изпит по български език. Наградите да бъдат в пари или книги из областта на българската история, литература, а може и “по възпитание или домакинство”.
Дарението е прието от учителския съвет с протокол от 7 окт. 1927 г. Наименованието му е включено в списъка на дарителите на гимназията и стриктно се изпълнява волята му. Други данни за фонда не са открити.

ДА–Варна, ф. 90 к, оп. 1, а.е. 1, л. 79–90; а.е. 107, л. 6; а.е. 109, л. 37–46; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 123, 129; Варненски кореняк, № 10, 1 февр 1930; № 4, 15 ноем. 1937; Варненски общински вестник, № 6–8, 1 юли 1937; Церов, Ив. Спомени и бележки. Т. 1–2. Варна, 1921; Юб. сб. Варненската м. гимназия…, 175–178. (В. Николова)

Тагове

Назад