Енциклопедия Дарителството

“ИВАН С. НЕДЯЛКОВ”

“ИВАН С. НЕДЯЛКОВ”

Дарител е ИВАН С. НЕДЯЛКОВ (НЕДЕЛКОВИЧ) (окт. 1790 – 1855) – търговец, общественик. Роден в Казанлък. Живее в Румъния. Член на БДД. Развива търговска дейност в Букурещ. Умира в Одеса.
Завещава две къщи с дворни места в Букурещ, които да служат за издръжка на училищата в родния му град. От 1870 г. БДД поема ангажимента да поддържа имота му, да го дава под наем, а приходите да изпраща на Казанлъшкото училищно настоятелство. През 1880 г. БДД превежда на училищното настоятелство сумата 1387 лв., а през 1881 г. – 1440 лв. През 1901 г., заедно с всички останали фондове на БДД, българското правителство поема задълженията по наследството на Ив. Недялков и учредява фонд, който влиза в обединения фонд “Завещатели и дарители” при МНП. Тъй като приходите намаляват, а къщите се срутват, мястото е продадено (1906) за 23 хил. лв. Закупени са облигации от БДЗ (1892, 1914, 1923). От 1901 до 1913 г. приходите на фонда са в размер между 1387 и 1440 лв. Министерството ги превежда на Казанлъшкото училищно настоятелство. Средствата се предоставят на Къренското начално училище, което приема името на благодетеля си – Иван Недялков.
От 1914 до 1922 г. (с изключение на 1917) не са изпращани никакви средства. Към 1 ян. 1929 г. фондът разполага с капитал от 26 879 лв., към 1 ян. 1935 г. – 69 315 лв., към1 ян. 1939 г. – 83 305 лв., към 1 ян. 1945 г. – 86 926 лв. Лихвите нарастват от 3900 лв. през 1934 г. на 4800 лв. през 1939 г. и намаляват на 3500 лв. през 1947 г.
Фондът се закрива през 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет. Училището запазва и до днес името на патрона си “Иван Недялков”, а от 1982 г. става Междуучилищен център по трудово-политехническо образование на учениците.

БИА–НБКМ, ф. 185; ЦДА, ф. 166 к, оп. 1, а.е. 131; ф. 177 к, оп. 1, а.е. 424, л. 1–34; Велев, С. Златна книга…, с. 470; Стателова, Е. Евлогий Георгиев…, с. 104, 120; Дарителство и дарителски фондации… Законови актове…, с. 148.

(В. Николова, Е. Харбова)

Тагове

Назад