Енциклопедия Дарителството

“КОНСТАНТИН СЪБЕВ ДЖАМБАЗОВ”

“КОНСТАНТИН СЪБЕВ ДЖАМБАЗОВ”

Дарител е КОНСТАНТИН СЪБЕВ ДЖАМБАЗОВ (неизв.) – юрист. Роден в Севлиево, в бедно семейство. Завършва право в СУ. Работи като съдия, председател на окръжен и областен съд.
Надмогнал лишенията, придобил добро обществено положение, той не забравя родния си град. Купува и изпраща книги за библиотеките при читалището и гимназията в Севлиево. От подарените на гимназията книги учителският съвет обособява отделна библиотека на името на благодетеля.
В началото на дек. 1940 г. дарява на Севлиевската смесена гимназия 30 хил. лв. за образуване на фонд на негово име. К. Джамбазов определя предназначението на фонда като издателско-търговски с благотворителни цели. Фондът трябва да осигурява оборотен капитал на Севлиевската смесена гимназия, която да издава на кооперативни начала (за свои нужди и за нуждите на останалите гимназии) и на достъпни цени книги, изучавани от учениците. Съгласно волята на дарителя лихвите заедно с половината от чистата печалба от продажбите на книгите се капитализират, а другата 1/2 от печалбата се разпределя между гимназиите в зависимост от продадените от тях екземпляри. Когато капиталът на фонда надвиши 200 хил. лв., тогава 1/3 от печалбата се употребява за издръжка на гимназията в Севлиево. При капитал над 500 хил. лв. или над 1 млн. лв., за същата гимназия се отделя съответно 1/2 или 2/3 от чистия доход. Управлението на фонда се възлага на учителския съвет, а контролът се осъществява от МНП.
На 4 дек. 1940 г. учителският съвет приема дарението и изработва правилник на фонда. До авг. 1942 г. не е издадена нито една книга, поради което К. Джамбазов се обръща към МНП с молба фондът да започне да функционира, като се ангажира да внесе нови средства за неговото увеличаване.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 38, л. 1–8; Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще…, с. 69.
(К. Анчова)

Тагове

Назад