Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ И АТАНАС ПЕТРОВИ ОТ КОТЕЛ”

“МАРИЯ И АТАНАС ПЕТРОВИ ОТ КОТЕЛ”

Дарител е о.з. ген. АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ (7 апр. 1865 – неизв.) – военен. Роден в Котел. Завършва Военното училище в София. Генерал-майор от 31 дек. 1935 г.
“Подбутнат от желание да бъда полезен на родния си град”, на 10 ян. 1939 г. предоставя 264 хил. лв. за образуване при МНП на фонд на негово име и на името на покойната му съпруга Мария. Лихвите от него са за подпомагане на бедни деца, включително и такива от рода на дарителя, “но непременно ученолюбиви и даровити, обещаващи да бъдат полезни граждани на своето Отечество”. Съгласно волята му помощта под форма на стипендии следва да се отпуска на родени в Котел ученици от гимназията в града до завършване на висшето им образование в СУ.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 23 ян. 1939 г. и се управлява от него. Към 1 ян. 1944 г. той разполага с капитал от 395 513 лв., към 1 ян. 1948 – с 468 хил. лв. Изплащането на стипендиите започва от 1941 г. Първоначално техният размер е от 500 лв., а от 1945 г. е по 1000 лева (месечно).
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 51, л. 1–7; а.е. 246, л. 1–12; а.е. 466, л. 137–140; Котленски кран, № 345, 13 ноем. 1941; Дн. на XXV OHC, III р.с., 1942, кн. 2. Приложение, с. 7: Офицерският корпус в България 1878–1944. Т. 5–6. C., 1996, 61–62.
(К. Анчова)

Тагове

Назад