Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ И АТАНАС ТИНТЕРОВИ” – ФОНДОВЕ

“МАРИЯ И АТАНАС ТИНТЕРОВИ” – ФОНДОВЕ

Дарител е АТАНАС ВУЧКОВ ТИНТЕРОВ (10 юли 1857* – 13 авг. 1927) – учител, професор по математика. Роден в Калофер. Шестгодишен остава сирак. Макар и с много лишения, успява да завърши трикласното училище на даскал Ботьо Петков. Подпомогнат от градската община с 2 турски лири и от благороден съгражданин, заминава за Болград (Русия), където получава гимназиално образование. Следва математика в Новорусийския университет в Одеса (1877–1881). След завръщането си в България е гимназиален учител в Сливен, Пловдив, Силистра, София. От 1893/1894 г. е преподавател във Висшето училище, от 1899 г. – извънреден, а от 1904 г. – редовен професор по математика; ръководител на Катедрата по математика (1907–1908). Основател на Физико-математическото дружество. Умира в София.
В Балканската война загива големият му син Видул. Скръбта по него го откъсва от суетата на столицата и той, отдаден на толстоистки настроения, се премества в с. Бояна, Софийско (дн. квартал на София). Получил образованието си, както сам пише, “подпомаган в голяма степен от обществената благотворителност, аз дълго време си бях турил на ум да пестя, та да мога да се отплатя за стореното ми от обществото благодеяние”. За да подкрепи онези младежи, които като него на младини нямат средства за образование, и в памет на покойния си син прави множество дарения. На 24 дек. 1926 г. предоставя на Физико-математическото дружество в София 25 хил. лв. за подпомагане на бедни студенти и за издаване на книги, а няколко месеца по-късно дарява 50 хил. лв. отново за бедни студенти.
На 22 февр. 1927 г. прави ново дарение от общо 50 хил. лв. за образуване при МНП на два фонда “Мария и Атанас Тинтерови” – “в спомен на загиналия им през Балканската война (1912) син Видул”.

ФОНД № 1 “МАРИЯ И АТАНАС ТИНТЕРОВИ”
(при МНП)

Дарението за този фонд е в размер на 30 хил. лв. Годишните лихви от него са предназначени за училищното настоятелство в Калофер за подпомагане на бедни ученици. Фондът е учреден със заповед на МНП от 23 февр. 1927 г. и се управлява от него. Капиталът му към 30 юни 1930 г. възлиза на 55 351 лв., към 1 септ. 1933 г. е 57 719 лв., към 1 ян. 1939 г. – 64 466 лв., към 1 ян. 1944 г. – 68 736 лв., а към 1 ян. 1947 г – 78 481 лв. Съгласно волята на дарителя лихвите от него, които варират между 3 хил. и 3500 лв. годишно, се изпращат на училищното настоятелство в Калофер за закупуване на учебни пособия и задоволяване на насъщни нужди на бедни ученици в града.

ФОНД № 2 “МАРИЯ И АТАНАС ТИНТЕРОВИ”
(при МНП)

Дареният начален капитал на този фонд е 20 хил. лв. Годишните лихви от него са за училищното настоятелство в с. Бояна, Софийско, и са за подпомагане на бедни ученици. Фондът е учреден със заповед на МНП от 23 февр. 1927 г. и се управлява от него. Към 30 юни 1930 г. разполага с 40 150 лв., към 1 септ. 1933 г. – с 41 642 лв., към 1 ян. 1939 г. – с 51 698 лв., към 1 ян. 1944 г. – с 62 322 лв., към 1 ян. 1946 г. – с 67 712 лв. Лихвите в размер на 2300–2500 лв. в съответствие с волята на дарителя се използват за закупуване на дрехи, обувки и учебници на крайно бедни ученици от с. Бояна.
Съгласно заповед на МНП от март 1947 г. двата фонда “Мария и Атанас Тинтерови” се обединяват в един. През 1948 г. фондът е ликвидиран с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 55, л. 38–40; а.е. 240, л. 1–68; а.е. 462, л. 24–41; Алманах на СУ… 1888–1939, 602–603; Чобанов, И., П. Русев, Български математици. С., 1987, 30–33; ЕБ. T. 6, с. 659; БВИ, с. 648. (К. Анчова)

Тагове

Назад